Høringssvar vedr. reviderede kriterier for §79-klubberne

Høringssvar fra 30. oktober 2019.

I Københavns Ældreråd vil vi gerne takke Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for en god og inddragende proces op til den høring, som vi har modtaget den 4. oktober 2019 vedrørende reviderede kriterier for tildeling af midler efter §79 i serviceloven til de københavnske ældreklubber.

Vi er i Ældrerådet positive over for, at der alene lægges op til en revidering af kriterierne, da vi finder at den eksisterende ”model” grundlæggende er hensigtsmæssig og velfungerende. Det er vores opfattelse, at en revidering netop også afspejler den dialog og de forskellige holdninger, der blev tilkendegivet som led i de indledende interessentmøder m.v.

Desuden er vi i rådet enige i de fire foreslåede fokusområder: mænd; københavnere med anden etnisk baggrund; ressourcesvage borgere og yngre seniorer, som vi finder relevante områder i klubsammenhæng.

I forhold til det konkrete forslag om revidering af kravet om brugerstyring skal Ældrerådet bemærke, at vi finder det meget positivt, at der lægges op til en øget brugerindflydelse. Det vil efter vores opfattelse være med til at give større medejerskab til klubben som sådan, når medindflydelsen øges.

Vi finder ligeledes i Ældrerådet at samarbejde med andre partnere i lokalområdet er afgørende, og jo flere forhold der kan være med til at øge ældreklubbernes forankring i lokalsamfundet, des bedre. Klubberne bør tænkes ind som en naturlig del af det lokale område den fungerer i, og omvendt bør klubberne række ud til lokalsamfundet med ønske om samarbejde.

Det er vores opfattelse i Ældrerådet, at ældreklubberne også bør tænkes ind – og bruges aktivt - i forhold til den politiske dagsorden, og herved være med til at understøtte fx arbejdet med demens, ensomhed m.v.

Vi står naturligvis til rådighed for en uddybning af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Bente Ketty Hansen, Næstformand