Høringssvar vedr. tilføjelse af nyt afsnit i værdighedspolitikken om bekæmpelse af ensomhed

Høringssvar fra 4. april 2019.

Københavns Ældreråd har den 27. marts 2019 modtaget Sundheds- og Omsorgsforvaltningens høring vedrørende forslag til et nyt afsnit i værdighedspolitikken om bekæmpelse af ensomhed.

Under henvisning hertil skal Ældrerådet oplyse, at vi i rådet ingen særskilte bemærkninger har til ordlyden af det nye afsnit.

I forhold til den kommende proces vedrørende udmøntning af de konkrete indsatser og tiltag vedrørende bekæmpelse af ensomhed, skal Ældrerådet opfordre til, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen inddrager rådet, idet vi har en række opmærksomhedspunkter i forhold til ensomhed samt en række konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde med bekæmpelse af ensomhed.

Ældrerådet skal allerede her kort nævne §79-klubbernes rolle; etablering af ledsagerordning, hvor den ældre fx ledsages af en frivillig/pårørende til og fra arrangementer m.v., og hvor transporten hertil er gratis de første fire uger; småture/små rejser; fælles tur køb; spiseklubber; læseklubber; særlige indsatser i forhold til ensomme ældre på plejehjem; særlige initiativer rettet mod ensomme mænd; særlige initiativer rettet mod bebyggelser, hvor der erfaringsmæssigt bor mange ældre.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Lise Helweg, Formand for Ældrerådets Omsorgsudvalg