Supplerende bemærkning til Ældrerådets høringssvar af 09.10.19 vedr. kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2020

Høringssvar fra 24. oktober 2019.

Københavns Ældreråd afgav den 9. oktober 2019 høringssvar vedrørende kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg. Det fremgik af vores høringssvar, at:

”Københavns Ældreråd ønsker, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fortsat tilbyder borgere på 80 år og over et årligt individuelt forebyggende hjemmebesøg. I det brev, der bliver sendt til borgerne med tilbud om et individuelt forebyggende hjemmebesøg, kan borgerne derudover blive oplyst om, at man alternativt kan deltage i et kollektivt arrangement, hvis man foretrækker dette.

Københavns Ældreråd finder det derfor ikke acceptabelt, at tilbuddet til f.eks. 80-årige borgere fremover primært tilbydes som et kollektivt arrangement frem for et hjemmebesøg, og hovedreglen bør være, at tilbud om forebyggende besøg primært tilbydes som et individuelt besøg.”

Efterfølgende har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen den 23. oktober 2019 gjort Ældrerådet opmærksom på, at der i det udsendte høringsmateriale ikke var blevet rettet til i overensstemmelse med effektiviseringsforslag 53 ”Mindreforbrug på forebyggende hjemmebesøg afledt af nyt koncept – reduktion i antal risikogrupper”, som indgår i budgettet for 2020.

På baggrund heraf skal Københavns Ældreråd oplyse, at rådet ingen bemærkninger har til, at borgere, der er født uden for Danmark, fra 2020 ikke længere indgår i den gruppe, der automatisk bliver tilbudt et individuelt forebyggende hjemmebesøg.

Ældrerådet har i denne sammenhæng noteret sig, at borgere født uden for Danmark fortsat vil blive tilbudt forebyggende hjemmebesøg fra 65-års alderen, når borgerne indgår i en af de øvrige risikogrupper for forebyggende hjemmebesøg.

Rådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Lise Helweg, Formand for Ældrerådets Omsorgsudvalg