Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Budgetforslag 2021

Høringssvar fra 26. august 2020.

Københavns Ældreråd har følgende bemærkninger til Københavns Kommunes forslag til budget 2021:

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Forsøg med demensvenlig bydel Vanløse

Det er vigtigt, at borgere med demens på trods af sygdommen, fortsat kan leve et meningsfuldt liv og være en del af lokalsamfundet. Antallet af borgere med demens forventes at stige, og det stiller krav om øget viden og opmærksomhed på sygdommen sådan, at vi som borgere kan være med til at gøre hverdagen lettere for mennesker, der lever med demens i eget hjem og deres pårørende.

Et forsøg med demensvenlig bydel vil ikke alene gavne borgere med demens og deres pårørende, men samtidig have en række afledte positive effekter for beboerne i området som helhed. For i en demensvenlig bydel kender borgerne de tidlige tegn på demens og ved, hvor og hvordan man kan få hjælp til at handle på symptomerne. Borgere med demens vil i en demensvenlig bydel opleve opbakning til at kunne fortsætte et meningsfuldt hverdagsliv og fx kunne fortsætte med at deltage i lokale fritids- og kulturaktiviteter.

Ældrerådet opfordrer derfor til, at der afsættes økonomiske midler til forsøg med demensvenlig bydel. Det er rådets håb, at forsøget på sigt vil kunne udfoldes til hele København sådan, at København kan karakteriseres som en demensvenlig kommune.

Videreførelse af forebyggelsesprogrammet SOC (Shared Oral Care)

Ældres tandsundhed er et særdeles vigtigt område, som Ældrerådet mener bør prioriteres i budgetsammenhæng, for mangelfuld og dårlig mundhygiejne kan føre til en række tandsygdomme og være medvirkende årsag til nogle øvrige almenlidelser.

Det er afgørende, at der i forhold til ældres mundhygiejne sker et forebyggende arbejde sådan, at ældre og ikke-selvhjulpne borgere på plejehjem ikke mister deres tænder eller får øget risiko for infektioner i kroppen på grund af dårlig mundhygiejne. Og sunde tænder giver øget livskvalitet – det gælder også for ældre borgere.

Ældrerådet opfordrer derfor til, at Voksentandplejens forebyggelsesprogram SOC (Shared Oral Care) videreføres til gavn for ældre og ikke-selvhjulpne borgere på plejehjem.

Fortsættelse af indsatsen ”praktisk støtte – miniblok”

Ældrerådet mener ikke der skal ske en forringelse i den praktiske hjælp, som de ældre borgere, der kan mindst, men som endnu ikke er på plejehjem, modtager med indsatsen ”praktisk støtte – miniblok”.

En serviceforringelse i forhold til ”praktisk støtte – miniblok” vil efter Ældrerådets opfattelse gøre hverdagen langt mere besværlig for de ældre borgere, der hverken kan eller magter opgaven selv med at gå ned med skrald, aftørre toilettet, skifte sengetøj m.v.

Derfor bør indsatsen ”praktisk støtte- miniblok” fortsat tilbydes ældre borgere.

Teknik- og Miljøudvalget

Fodgængerfelt i form af skravering på cykelstier ved busstoppesteder

Vi foreslår, at der afsættes midler til at etablere markerede fodgængerfelter på cykelstier, hvor busstoppestedet leder direkte ud på en cykelsti. Etableringen af fodgængerfelter på cykelstien vil hjælpe på cyklisternes opmærksomhed over for buspassagerer og på den måde øge trygheden ved af- og påstigning. Dette vil ikke blot være til gavn for ældre borgere, men vil generelt kunne opleves som et løft for alle. 

Bedre belysning - Husum Vænge og Guldbergs Have

Det er rådets holdning, at belysning spiller en væsentlig rolle i forhold til at øge trygheden efter mørkets frembrud. Det er i rådet vores indtryk, at de lamper man på nuværende tidspunkt benytter, desværre har en dårlig lysstyrke og kun oplyser et lille område, sådan at store dele af veje, cykel- og gangstier ofte henligger i mørke. Dette øger risikoen for faldulykker, da det kan være svært at finde fodfæste, når man ikke kan se vejen foran sig. Vi skal til en start pege på, at der afsættes midler til at sikre bedre belysning i Husum Vænge og Guldbergs Have, da der her bor mange ældre.

Bemandede toiletter

I Ældrerådet sætter vi stor pris på, at der med budgetaftalen for 2020 blev fundet midler til forbedring af offentlige toiletter, men vi ser dog fortsat et behov for, at der findes midler til at etablere flere offentlige bemandede toiletter i rundt omkring i København, så man kan færdes i byrummet uden at skulle bekymre sig om risikoen for ikke at kunne tilgå et toilet ved behov.

Bedre nedgange til gadeniveau ved høje kantsten

Videre ønsker vi, at der ved høje kantsten etableres flere glidende nedgange sådan, at især ældre med nedsat syn, gangbesvær og rollator kan komme uhindret omkring.

I rådet mener vi, at man med ovenstående relative små greb kan være med til at gøre København til en by for alle, og derved også være med til at mindske risikoen for, at en gruppe af ældre oplever at blive isolerede og ensomme, fordi de ikke kan komme ordentlig omkring i byen.

Kultur- og Fritidsudvalget

Opkvalificering af socialfaglig rådgivning på kommunens borgerservicecentre

Københavns Ældreråd ønsker en opkvalificering af de enkelte borgerservicecentres medarbejdere, sådan at alle borgerservicecentre kan tilbyde egentlig almen rådgivning til særligt ældre inden for fx sociallov, boligsikring og forhold vedrørende eksempelvis dødsfald, boligændringer, skat, flytning til ældre- og plejebolig m.v.

Videre skal rådet gøre opmærksom på, at der ønskes mere bemanding på telefonbetjeningen til Borgerservice, idet det er vores opfattelse, at ventetiden på opkald pt. er lang.

Fremtidssikring af materialekontoen til fysiske indkøb på bibliotekerne

Den stigende digitale benyttelse af bibliotekerne og herunder faldende gebyrindtægter fra udlån udfordrer bibliotekernes materialebudget, idet gebyrindtægter tidligere har finansieret bibliotekernes materialebudget. Derfor er Ældrerådet meget enige i betragtningen om, at der skal findes midler til fortsat fysiske indkøb til bibliotekerne. Rådet forventer, at man med budget 2021 finder midler til at kompensere for de faldende gebyrindtægter, og derved fremtidssikrer bibliotekernes materialebudget i årene frem.

Udbredelse af den nuværende Bogen kommer-ordning

Københavns Kommune tilbyder borgere, som på grund af sygdom, handicap eller alder ikke er i stand til at hente materialer på biblioteket, at få bøger bragt ud. Det er dog Ældrerådets opfattelse, at kendskabet til ordningen varierer meget, hvorfor rådet mener, at kendskabet til ordningen skal udbredes, så alle borgere i målgruppen får tilbuddet, samtidig med at serviceniveauet bevares.

Demografiregulering på kultur- og fritidsområdet

Vi bliver flere og flere københavnere, og der er rift om Københavns Kommunes idrætsfaciliteter. Derfor foreslår Ældrerådet, at der kigges på en fordelingsnøgle til kultur- og fritidsområdet, sådan at der kan bygges flere idrætsfaciliteter til den stigende befolkningsgruppe og herunder ældre.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Midler til fortsat understøttelse af initiativer på baggrund af taskforcen for førtidspension og fleksjobs anbefalinger

I Ældrerådet har vi fulgt processen med taskforcen for førtidspension og fleksjob, og vi ønsker, at der findes midler i budget 2021 til nye indsatser, som kan understøtte en videreudvikling af taskforcens anbefalinger.

Det er rådets holdning, at det er vigtigt, at der er et vedvarende fokus på indsatser relateret hertil, så man bevarer den kulturændring, man har forsøgt at skabe på området gennem de sidste to år. Dette kan f.eks. understøttes ved fortsat at sikre videreuddannelse og supervision af ledere og medarbejdere på Jobcenter København – Lærkevej, og ved at bibeholde lavere sagsstammer.

Midler til styrkelse af beskæftigelsesindsatsen for borgere der er 60 år eller over

Borgere på 60 år eller over skal have bedre hjælp med jobsøgning – det gælder både almindeligt ledige, job- og aktivitetsparate – idet arbejdsløshed i årene frem mod folkepensionen kan opleves som en stor forringelse af livskvaliteten. Derfor er det også vores holdning, at borgere på eller over 60 år, som har været i kontanthjælpssystemet længe, skal revalideres med henblik på at få hjælp til at finde et job, fleksjob eller få tildelt førtidspension.

Videre mener vi, at det vil være hensigtsmæssigt at tilbyde borgere på og over 60 år, som bliver arbejdsløse, en tidlig samtale i jobcentret og hos a-kassen, og at man bør styrke virksomhedssamarbejdet i København med henblik på at understøtte, at borgere på 60 år og over bliver og kommer i job. Her kan man med fordel starte med at se på forholdene i Københavns Kommune og understøtte, at beskæftigelsen for borgere på og over 60 år stiger.

Vi skal derudover bemærke, at det fortsat er vores erfaring, at der er brug for en mere helhedsorienteret indsats på tværs af kommunens forvaltninger i forhold til at hjælpe borgere som fx også har sociale- eller sundhedsmæssige udfordringer.

Analyse af borgere fra 55-65 år i beskæftigelsessystemet

I forbindelse med forslagene til ovenstående initiativer skal vi opfordre til, at der udarbejdes en analyse af gruppen af borgere fra 55-65 år uden for arbejdsmarkedet i Københavns Kommunes, dels så data og målinger for gruppen kan give et bedre overblik over deres aktuelle beskæftigelsessituation, og dels så man kan bruge denne viden til bedre at kunne hjælpe borgere i denne aldersgruppe i arbejde, fleksjob, seniorpension eller førtidspension.

Seniorpolitik i Københavns Kommune

Københavns Kommune bør vedtage en særskilt seniorpolitik, så kommunen understøtter, at borgere kan blive i job længst muligt, samt sætter fokus på at ansætte ældre borgere.

I forlængelse heraf bør Københavns Kommune også i højere grad understøtte, at virksomheder i København både har og aktivt benytter en seniorpolitik.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Lene Pearlman, Næstformand