Høringssvar vedr. Kultur- og Fritidsudvalget investeringsforslag til budget 2021

Høringssvar fra 30. april 2020.

Københavns Ældreråd takker for høringen vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsforslag til budget 2021.

Kultur- og fritidslivet har fået en helt speciel betydning og vægt i disse corona- og karantænetider, og det er tydeligt at mærke, hvor meget man savner at kunne færdes i inkluderende fællesskaber og gøre brug af idrætsfaciliteter og kulturinstitutioner, når mulighederne ikke er der. Derfor er det heller ikke nemt at skulle tage stilling til besparelser på kultur- og fritidsområdet, men vi vil i det følgende give vores bemærkninger til forslagene samt komme med opmærksomhedspunkter, som vi mener er væsentlige at have for øje i det videre arbejde med investeringsforslagene.

Investeringer og effektiviseringer på biblioteksområdet

I Ældrerådet har vi fokus på, at bibliotekerne skal være tilgængelige for ældre borgere, fysisk såvel som digitalt. Vi har løbende fulgt planlægningen og implementeringen af biblioteksplanen for 2019- 23. Vi har noteret os, at fokusområderne i planen er udtryk for en øget politisk prioritering, og vi har overordnet været enige i planen og lagt vægt på de dele af planen, som er skitseret i planens konklusioner vedrørende øgede ressourcer, og det videre forløb med udmøntningen af planen. Det er dog vanskeligt at se, at de skitserede investeringsforslag er i harmoni med den vedtagne plan.

I forhold til forslag 1 er vi i Ældrerådet glade for at man med investeringsforslaget vil forsøge at fremme mere inspiration til læsning, hvilket der er et stort behov for. Derudover skal vi opfordre til, at det nye arrangementsformat - såfremt det er succesfuldt - udbredes til alle biblioteker, når man har fundet et passende format.

I forhold til forslag 2 om mere værtskab og effektiv boghåndtering er vi ærgerlige over den besparelse, der i forslaget er lagt op til. Det undrer os, at der lægges op til flere møder mellem borgere og medarbejdere, samtidig med at man som følge af centraliseringen vælger at nedlægge fem stillinger.

I forhold til forslag 3 om bibliotekshuset på Rhodosvej, så finder vi i Ældrerådet, at det er godt, at huset bevares, og at det er spændende, at der tænkes i alternativer i forhold til bibliotekets videre brug, men at det naturligvis er ærgerligt, at man nedlægger to stillinger samt ændrer på bibliotekets betjente åbningstid.

Derudover vil vi fremhæve, at materialebevillingen til bibliotekerne er bundet op om opkrævning af gebyrer, og at man i forbindelse med biblioteksplanen 2019-2023 fremhævede behovet for flere ressourcer til materialer. Derudover har vi tidligere gjort opmærksom på, om tiltaget “bogen kommer” er et tilbud, som borgere i alle byområder er ordentlig oplyst om samt stillet forslag om, at der arbejdes med flere lokale bogudlån/pop up biblioteker.

Investeringer og effektiviseringer hos borgerservice

Ideelt ønsker vi i Ældrerådet, at der er borgerservicecentre i alle byområder, men i forhold til de fire forskellige scenarier for, hvordan man kan spare på borgerserviceområdet, anbefaler vi i Ældrerådet scenarie to, idet der i dette forslag bevares fem centre med så få lukkedage som muligt.

Derudover kan vi godt acceptere, at ekspedering af pas og kørekort samles på et nyt center, idet behov for disse ydelser, dels tidsmæssigt fordeler sig over flere år, dels hovedsagelig bruges af borgere uden trafikale vanskeligheder.

I forbindelse med scenarie to skal vi dog fremhæve, at vi er bekymrede for betydningen af lukningen af borgerservicekontoret i Vanløse, idet der i dette område bor mange ældre.

Hvis lukningen af to eller flere borgerservicecentre og et nyt kørekort- og pascenter bliver en realitet, skal vi fremhæve, at det er vigtigt, at forvaltningen i forbindelse med lukning og åbning sikrer en ordentlig kommunikationsindsats, sådan at københavnere og herunder også ikke digitale borgere modtager ordentlig information om dette samt oplysning om, hvor de i fremtiden kan henvende sig. Vi skal derudover opfordre til, at der efter et år foretages en evaluering af omstruktureringens betydning for borgere i København.

Derudover vil vi afsluttende gerne benytte lejligheden til at fremhæve vores tidligere og nuværende ønske om, at medarbejdere på alle borgerservicecentre kan yde bred socialfaglig rådgivning.

Vi står naturligvis til rådighed for uddybning af høringssvaret.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Birthe Mørck, Formand, Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg