Høringssvar vedr. midtvejsstatus på Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens indsatsplan for Københavns Kommune handicappolitik

Høringssvar fra 19. november 2020.

Københavns Ældreråd takker for høring af 11. november 2020 vedrørende midtvejsstatus på Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens indsatsplan for handicappolitikken.

I rådet sætter vi pris på, at der er blevet lavet en midtvejsstatus, som belyser de indsatser, som på forskellig vis bidrager til, at københavnere med fysisk eller psykisk handicap får støtte til at leve et selvstændigt liv med lige muligheder.

Det bekymrer os dog, at Handicaprådets undersøgelse af borgernes perspektiv blandt andet peger på, at borgere med fysiske og psykiske handicap og deres pårørende ikke føler, at de får tilstrækkelig støtte, at de ikke inddrages i beslutninger, og at der er en ringe koordinering og manglende samarbejde på tværs af forvaltningerne.

Vi er opmærksomme på, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ikke alene kan ændre på ovenstående forhold, men vi vil gerne fremhæve behovet for, at forvaltningerne samarbejder og sikrer, at borgere med handicap får den rette hjælp og støtte. Det er rådets opfattelse, at der i dag er problemer med formidling om relevante tilbud til borgere samt koordinering mellem Social- og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til indsatser, som kan understøtte, at borgere med mentale eller fysiske handicap får den rette støtte til at komme i arbejde eller blive afklaret til fleksjob eller førtidspension. Det er vores holdning, at der er behov for en enhedsforvaltning, hvor sagsbehandler fører sagen på tværs af forvaltningerne.

Derudover vil vi gerne bemærke, at det er vigtigt at være opmærksom på, at mange ældre borgere med handicap oplever udfordringer, når de når pensionsalderen, da mange her mister retten til en række særlige ydelser og tilskud. Vi er bevidste om, at en del af dette beror på lovgivning, men kommunerne har også et råderum - særligt når borgere skal revisiteres til ydelser. Der er derfor brug for, at der er en ekstra opmærksom på at sikre, at borgere med handicap ikke oplever en væsentlig forringelse af deres livskvalitet, når de bliver folkepensionister, og at kommunen benytter de muligheder, der er for at hjælpe borgere med handicap trygt gennem overgangen.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Steen Jeppson, Formand, Ældrerådets Beskæftigelses- og Integrationsudvalg