Høringssvar vedr. Vejlands Kvarter - lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapporter

Høringssvar fra 7. oktober 2020.

Københavns Ældreråd har med stor interesse læst lokalplanforslaget for Vejlands Kvarter med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, miljørapport og miljøkonsekvensrapport.

Københavns Ældreråd skal opfordre til, at der i området etableres de 25% almene boliger, som der stilles krav om. Det er rådets holdning, at kommunen bør styrke mulighederne for at bygge flest mulige almene boliger og samtidig sikre, at der bygges flere mindre boliger, som kan være attraktive for ældre.

I forbindelse med bebyggelse af almene boliger skal vi kraftigt opfordre til, at der med lokalplanforslaget sættes et mål om, at der som minimum etableres et alment seniorbofællesskab i området. Vi mener, at Københavns Kommune bør gøre, hvad de kan for at understøtte etablering af flest mulige seniorbofællesskaber, da dét at være en del af et bofællesskab kan være med til at afværge ensomhedsproblematikker, og have en afledt positiveffekt på borgeres sundhed og livskvalitet.

I rådet sætter vi derudover stor pris på planerne om etableringen af et plejehjem i området, da der bliver behov herfor.

Københavns Ældreråd står naturligvis til rådighed for yderligere uddybning.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Merete Raaschou, Formand, Ældrerådets Boligudvalg