Høringssvar vedr. beretning 2019 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret

Høringssvar fra 29. april 2021.

Københavns Ældreråd takker for høring af 25. marts 2021 vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret for 2019, som vi har læst med stor interesse.

Indledningsvist skal vi i rådet bemærke, at vi ser med stor alvor på de situationer, hvor forvaltningen er nødsaget til at anvende magt over for et voksent menneske, og hvor der sker indgreb i den voksnes selvbestemmelsesret. Og at vi i overensstemmelse med magtanvendelsesreglerne og den grundige beskrivelse af arbejdsgangen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har en forventning om, at der forud for et indgreb har været en proces, hvor alle andre muligheder er søgt afklaret, og at der før (eller efter) tages stilling til, om plejen kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt med henblik på fx at undgå flere indgreb. Derudover skal vi rette opmærksomhed på, at det er vigtigt også at have fokus på at undgå brug af psykisk magtanvendelse over for borgere.

I forbindelse med at der i 2019 er sket en stigning på over 400 indberetninger i Område Syd og et fald på over 200 indberetninger i Område Nord skal vi opfordre til, at årsagen til udviklingen i antallet af indberetninger bliver nærmere undersøgt af forvaltningen. Vi er opmærksomme på, at der kan være en række forskellige faktorer, som spiller ind, og at det i beretningen oplyses, at stigningen i Område Syd primært skyldes, at der har været nogle få borgere med omfattende plejebehov. Vi mener imidlertid, at det fortsat vil give mening at belyse årsagerne hertil nærmere.

Videre har vi i rådet bemærket, at der i 2019 er sket et fald i indberetninger i brug af GPS i både Område Nord og Syd, og vi skal i den sammenhæng spørge, om det også her er muligt at komme eventuelle årsager nærmere.

I rådet har vi derudover et ønske om fremadrettet at få præsenteret oversigten over fordelingen af indberetninger af magtindgreb på ’bydelsniveau’ ligesom i de tidligere beretninger. Dette fordi vi mener, at det med den nuværende samlede opgørelse over indberetninger i Område Nord og Syd er svært at vurdere, hvorvidt der fx er tale om store forskelle på tværs af hjemmeplejeenheder, og hvor det derfor også kan være svært at vurdere, hvorvidt der fx er behov for, at forvaltningen sætter særskilt ind.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Hanne Simonsen, Formand for Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg