Høringssvar vedr. beretning 2020 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret

Høringssvar fra 11. juni 2021.

Københavns Ældreråd takker for høring af 21. maj 2021 vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens beretning 2020 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret.

Vi har i rådet læst beretningen med stor interesse, og sætter pris på gennemgangen af de gældende regler for magtanvendelse samt muligheden for at få belyst nærmere årsag til fald af indberetninger for brug af GPS de seneste år.

Vi har derudover noteret os, at der i 2020 har været mindre brug af magtanvendelse, og at erfaringerne bl.a. peger på, at det skyldes en mere kontinuerlig tilstedeværelse af personale på de enkelte enheder, og at det i vid udstrækning har været de samme medarbejdere, der kom i de enkelte afdelinger grundet situationen med Covid. Vi skal derfor også opfordre til, at man fortsat benytter fast personale i de enkelte afdelinger på plejehjemmene, da erfaringerne viser, at det har en positiv effekt for borgere med kognitive funktionsnedsættelser, og at det fører til mindre brug af magtanvendelser og indgreb i voksnes selvbestemmelsesret.

Vi har derudover bemærket, at faldet i indberetningerne bl.a. kan skyldes, at der er færre borgere, hvor magtanvendelse desværre var nødvendig at benytte for at gennemføre daglig pleje og omsorg. Derudover har vi notereret, at der er store forskelle mellem indberetningerne i Område Nord og Syd, og har med interesse læst forvaltningens vurdering af årsager til de konkrete ændringer i antallet af magtanvendelser i 2020. Vi skal opfordre til, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i forbindelse med udarbejdelse af rapporten og det løbende opfølgende arbejde i organisationen ser på fordelingen af indberetninger og målretter eventuelle indsatser til enheder, der fx ligger over eller under gennemsnittet. I den sammenhæng skal vi også opfordre til fortsat til øget opmærksomhed på magtanvendelsesreglerne og indberetningspligten, så forvaltningens medarbejdere er bekendt med dem og kender arbejdsgangen.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Hanne Simonsen, Formand, Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg