Høringssvar vedr. budget22 på beskæftigelses- og integrationsområdet

Høringssvar fra 24. marts 2021.

Københavns Ældreråd takker for muligheden for at blive hørt om Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag for 2022.

I Ældrerådet har vi ikke bemærkninger til forvaltningens effektiviseringsforslag, som vi ikke mener har en direkte betydning for borgere i beskæftigelsessystemet. I dette høringssvar forholder vi os derfor udelukkende til de – i vores optik – alvorlige bevillingsbortfald. Vi vil derudover komme ind på nogle områder, som vi mener, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og -forvaltningen bør følge tæt, og som vi skal opfordre til, at der prioriteres midler til med henblik på at fortsætte forbedringer og/eller udvikling af områderne.

I rådet mener vi, at det er vigtigt, at initiativer som er blevet iværksat som led i arbejdet med handleplanen for førtidspension og fleksjob fra 2018 som fx Flere skal med og Forsøg med lavere sagsstammer fortsætter efter 2021. Slutevalueringen af Flere skal med viser, at indsatsen i høj grad har hjulpet borgerne tættere på arbejdsmarkedet og til at blive afklaret til fx førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb. Vi mener, at evalueringerne af begge indsatser peger på store forbedringer, som er værd at fastholde, og det er derfor også vores klare holdning, at indsatserne fremadrettet fortsat skal prioriteres.

Vi skal i den sammenhæng opfordre til, at borgere på eller over 60 år, som har været i kontanthjælpssystemet længe, skal revalideres med henblik på at få hjælp til at finde et job, fleksjob eller få tildelt førtidspension eller indstilles til seniorpension, hvis de er i målgruppen. I den forbindelse vil vi særskilt gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at ikkevestlige kvinder på eller over 60 år hjælpes bedre videre i systemet, da vi ved, at der er mange, som har været i kontanthjælpssystemet længe.

I lyset af at ledigheden blandt borgere +60 år i København under Covid-19 er steget med 71%, finder vi, at borgere på 60 år eller over skal have bedre hjælp med jobsøgning – det gælder både ledige job- og aktivitetsparate, idet risikoen for at være langtidsledig stiger jo længere op i årene, vi kommer. Vi ved, at arbejdsløshed i årene frem mod folkepensionen kan have stor betydning for borgeres opsparede pension, og at en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet de sidste år af arbejdslivet, kan have stor betydning for livskvaliteten.

Vi mener derfor, at der i den kommende tid bør være fokus på, hvordan udviklingen for ledige borgere på fx 55 år og opefter ser ud, og om gruppen af borgere generelt kommer i beskæftigelse, når arbejdsløsheden falder.

I forhold til konkret at understøtte borgeres muligheder for hurtigt at komme tilbage i arbejde kan dette dels ske med opkvalificeringskurser, men også i forhold til en styrket indsats omkring erhvervssamarbejdet, hvor man sætter fokus på at understøtte, at borgere på 60 år og over ansættes i københavnske virksomheder. Her kan man med fordel starte med at se på forholdene i Københavns Kommune og understøtte, at beskæftigelsen for borgere på og over 60 år stiger. Som led i det arbejde kan man også vejlede københavnske erhvervsdrivende om at indføre seniorpolitikker og seniorordninger.

Afsluttende skal vi foreslå, at der afsættes midler til et forsøg med mikrolån til borgere, som modtager kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge eller revalideringsydelse. I Aarhus Kommune har det i en længere årrække nu været muligt for borgere at deltage i et forløb, hvor man udover at få et kommunalt finansieret lån også får støtte til at blive selvstændig og selvforsøgende.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Anne Worning, Formand for Ældrerådet Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalg