Høringssvar vedr. handleplan for jobafklaringsforløb

Høringssvar fra 23. juni 2021.

Københavns Ældreråd takker for muligheden for at blive hørt om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens handleplan for jobafklaringsforløb.

Vi finder det positivt, at forvaltningen har undersøgt målgruppen og indsatsen i jobafklaringsforløb i København, og at man har identificeret de primære udfordringer, der aktuelt er for borgere i jobafklaringsforløb, og på den baggrund også har udarbejdet en handleplan.

Vi mener, at det er yderst vigtigt at målrette indsatserne til målgruppen, nu hvor forvaltningens analyse bl.a. har vist, at gruppen af borgere i jobafklaring er længere fra arbejdsmarkedet, end først antaget. Vi finder målet om progression i sagerne og hurtigere afklaring, tværfaglig indsats og styrket jobrettet indsats fornuftige.

Som Ældreråd har vi naturligvis en opmærksomhed på, at særligt borgere + 60 år hjælpes godt igennem beskæftigelsessystemet, og at indsatserne tilrettelægges ud fra borgernes individuelle behov. Her vil vi bl.a. rette opmærksomhed på de positive erfaringer forvaltningen har med forsøg med lavere sagsstammer for udsatte borgere, supervision af medarbejdere og systematisk fokus på løbende opfølgning med borgerne. Derudover kan vi kun støtte op om, at der er og bliver et tæt samarbejde på tværs af forvaltningerne om borgerne.

Vi mener derudover ikke, at det er nødvendigt, at forvaltningen i handleplanen medtager målsætninger for procentdelen af afklaring af borgere til eksempelvis kontanthjælp, beskæftigelse, førtidspension og fleksjob i 2023. Vi mener imidlertid, at det er vigtigere at se på indsatsen og herunder længden af sagsbehandlingstider og afklaringsforløb, og at have fokus på individuelle behov m.v. Vi tilstræber, at Københavns Kommune giver de tilkendelser, der er nødvendige ud fra borgerens forudsætninger og ressourcer. Det må aldrig være målet i sig selv, at en procentdel af borgerne bevilges til det ene eller andet, og målsætningerne bør derfor i højere grad sætte fokus på, at forløbene opleves som gode og trygge, og at syge og ældre borgere får den rette individuelle hjælp til at komme tilbage i beskæftigelse og/eller afklares til andet.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Anne Worning, Formand, Ældrerådet Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalg