Høringssvar vedr. helhedsplan for Bystævneparken

Høringssvar fra 23. juni 2021.

Københavns Ældreråd takker for høring af 3. maj 2021 vedrørende helhedsplan for Bystævneparken.

Som Københavns Ældreråd er vores primære fokus på ældres forhold i den kommende moderniserede bydel og under byggefasen. I forhold til plejehjemmene har vi noteret os, at disse opføres som nogle af de første bygninger i bydelen, og at beboerne derfor kommer til at bo i et område, hvor der mange år frem bygges boliger. Derfor skal vi opfordre til, at man sørger for, at udeområderne omkring plejehjemmene er etableret, når borgerne flytter ind, og at der er luft og grønne haver og natur, som beboerne kan benytte, og at man med et midlertidigt design forsøger at afskærme beboerne bedst muligt mod byggegener.

Vi håber, at de gode erfaringer med arbejdet med borgere med demens på plejehjemmet Pilehuset - som i dag råder over en reminiscens kælder med forskellige butikker, som bruges flittigt af beboere og medarbejdere i hverdagen - kommer med i det nye hus.

Vi ser derudover gerne, at der kommer en god sammenhæng mellem daginstitutionen og det somatiske plejehjem, og at man fx tilrettelægger udearealerne, sådan at der åbnes op, og at de ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden.

I Ældrerådet ser vi derudover frem til at blive nærmere inddraget i byggeprojekterne af de to plejehjem. Derudover skal vi bemærke, at vi gerne så, at renovering af rehabiliteringscentret var en del af helhedsplanen.

I forhold til området generelt er det vigtigt for os, at man indtænker tilgængelighed i udviklingen af bydelen, og at både gadestruktur og boligkomplekser bygges, sådan at borgere med funktionsnedsættelser oplever en god tilgængelighed i bydelen. Derudover ser vi gerne, at der bliver en tydelig adskillelse mellem gående, cyklister og bilister, sådan at der opnås høj trafiksikkerhed.

Derudover skal vi i forbindelse med, at der etableres et plejehjem for borgere med demens foreslå, at demensvenlig indretning allerede indtænkes i hele området nu, sådan at bydelen når den står færdig, også kan betegnes som en demensvenlig bydel. I rådet skal vi foreslå, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og at vi i Ældrerådet inddrages i dette vigtige arbejde.

Vi har derudover noteret os, at Husum Haveby skal opleves som en bilfri by, men stadig bevare den funktionalitet og hverdagspraktik, som bilen giver. Her vil vi i Ældrerådet særligt gøre opmærksom på de behov for nærhed og kørsel, der kan være for ældre med funktionsnedsættelser, og vi ser gerne at afstande til eventuelle parkeringspladser, offentlig transport og molokker i forbindelse med boligerne ikke bliver for stor.

Derudover skal vi gøre opmærksom på, at vi mener, at der generelt er et behov for parkeringspladser og handicapparkeringspladser - særligt ved rehabiliteringscentret og plejehjemmene, hvor vi ved, at borgere med funktionsnedsættelser skal kunne komme til og fra - herunder bl.a. også med Flextrafik.

Derudover bør der under de mange kommende byggefaser være en særlig opmærksom på, at ældre borgere - som kan være gangbesværede og/eller benytter hjælpemidler til at komme rundt - har gode adgangsmuligheder.

Afsluttende skal vi opfordre til, at der blandt de nye mange boliger også etableres seniorbofællesskaber.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Peder Blom, Formand for Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg

Elin Johansson, Næstformand, Ældrerådets Boligudvalg