Høringssvar vedr. Københavns Kommunes budgetforslag 2022

Høringssvar fra 25. august 2021.

Københavns Ældreråd har følgende bemærkninger til budgetforslag 2022:

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Tilbagerulning af effektiviseringsforslagene SU6 (skærpet visitation til indkøbsordning) og SU9(ændret serviceniveau på praktisk støtte), jf. SU22

I Københavns Ældreråd støtter vi SU22 og tilbagerulningen af de to effektiviseringsforslag SU6 og SU9, idet effektiviseringsforslagene lægger op til betydelige forringelser i kernevelfærden for ældre borgere i kommunen.

Det er Ældrerådets holdning, at hvis man kan selv, så skal man også selv, og langt de fleste ældre har et ønske om at være selvhjulpne, og kunne gøre tingene selv, så lang tid som overhovedet muligt. Det giver livskvalitet og mening i livet at kunne mestre forskellige gøremål selv. Mange ældre er nysgerrige på digitalisering, og vil gerne lære at bestille på nettet. Det er rigtig godt, og det skal selvfølgelig understøttes.

Men når det er sagt, så er der er en gruppe ældre, hvor nogle (for eksempel) har en funktionsnedsættelse der gør, at de ikke kan selv, og hvor de ikke bare kan finde alternative løsninger. Denne gruppe af ældre har et reelt behov for hjælp, og de skal fortsat kunne få leveret varer hver uge. Hvis man i dag er visiteret til hjælp, så er det fordi man virkelig har brug for hjælp.

Levering af varer hver 2. uge, i stedet for hver uge, er en meget mærkbar forringelse for den ældre, og det har stor indflydelse på, hvad det er for nogle varer den ældre kan få, og hvad for nogle madretter, den ældre kan lave, i og med det begrænser sig til varer der er langtidsholdbare. Eller man vil opleve det modsatte scenarie med for gammel mad, der ligger og mugner. Det er ikke acceptabelt, at ældre skal leve med en ordning, der giver voldsomme indskrænkninger i livskvaliteten, hvor helt livsnødvendige ting som mad, toiletpapir og andet er noget man kan få leveret hver 2. uge.

Der gælder i dag meget stramme visitationsregler, og den stramme visitation indebærer, at ældre borgere har været igennem et rehabiliteringsforløb inden den praktiske støtte tildeles. Ingen modtager således praktisk hjælp, uden at have brug for det, og det er en markant forringelse for den ældre, hvis den ældre fremadrettet modtager praktisk støtte et færre antal gange, fordi kommunenikke vil tilbyde erstatningsbesøg ved aflysning fra den ældres side.

Det drejer sig om en gruppe af ældre borgere, der kan allermindst selv, men som endnu ikke er på plejehjem, og som har behov for hjælp fra kommunen til at få gjort rent, skiftet sengetøj, vasket gulv osv. Det er nogle meget basale opgaver, som gruppen af ældre får hjælp til, og hvor det har store konsekvenser, hvis hjælpen ikke gives. Beskidte og uhygiejniske forhold kan hurtigt blive en konsekvens, og dårligere livskvalitet.

Uanset hvad der ligger bag en aflysning, og der kan være mange og saglige grunde, så skal ældre have mulighed for at få tilbudt et erstatningsbesøg, selvom den ældre borger selv har aflyst en aftale.

Københavns kommune skal være et trygt og godt sted at bo for ældre, og hvor ældrepolitikken omsættes til gode og værdige forhold for ældre. Det er ikke acceptabelt at gøre hverdagen mere besværlig og uhygiejnisk for de borgere, der har et reelt behov for hjælp. Ældrerådet støtter derfor SU22 og tilbagerulning af SU6 og SU9.

Øget normering på plejehjemmene i aften-og nattetimer samt i weekender (SU07)

Københavns Ældreråd mener, at det er særdeles positivt at de svageste ældre er medtænkt i SU07, og Ældrerådet støtter derfor også overordnet samtlige af de oplistede 13 bruttoforslag og de generelle bagvedliggende tanker om styrket livskvalitet og tryghed for ældre i København.

I Ældrerådet har vi fokus på, at ældre på plejehjem får den omsorg og støtte der konkret er behov for, også udenfor normal arbejdstids ophør. Plejeboligen på plejehjemmet er den ældres hjem, og behovet for omsorg og støtte ophører ikke fordi klokken er blevet 16.00. Ældre beboere ”går ikke hjem”, de er hjemme, og har behov for at der er medarbejdere til at yde støtte og omsorg døgnet rundt, når der er behov for det.

Vi savner i Ældrerådet en prioritering og et grundlæggende fokus på, hvad normering betyder for ældre på plejehjem, ligesom vi kender fra andre fagområder, hvor der er stor opmærksomhed på normeringers betydning i forhold til kvalitet og faglighed som sådan, livskvalitet, trivsel og udvikling.

Ældrerådet skal derfor særskilt fremhæve forslag nr. 11: ”Flere hænder i aften- og nattetimer på de københavnske plejehjem”, idet weekender ligeledes bør indtænkes i forhold til normeringer. Det samme gør sig gældende i forhold til helligdage m.v.

Herudover skal Ældrerådet bemærke, at vi finder det positivt, at der med SU07 ligeledes lægges op til mere klippekortstid for ældre der bor på plejehjem, og for ældre som er modtagere af hjemmehjælp. Det er vigtigt, at ældre sikres selvbestemmelse, og klippekortet er en måde hvorpå ældre kan deltage i aktiviteter og forøge livskvaliteten. Ældrerådet skal derfor også fremhæve forslagene 5. og 7. om ”Mere klippekortstid for modtagere af hjemmehjælp” samt ”Mere klippekortstid for borgere i plejebolig”.

Øget fokus på rehabilitering (SU17)

Københavns Ældreråd har fokus på, at ældre borgere generelt får bedre udbytte af kommunens rehabiliterende indsatser. Derfor støtter Ældrerådet også SU17og udvikling af den faglige kvalitet på de almene aktivitetscentre.

Forebyggende og rehabiliterende indsatser bør altid tage afsæt i den ældre borgers udgangspunkt og understøtte ejerskab. En fælles forståelse af rehabilitering er afgørende for, at alle faggrupper arbejder i samme retning og leverer en fælles og tværfagligindsats. Det gode rehabiliterende fokus forudsætter efter Ældrerådets opfattelse et samarbejde mellem ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, sygeplejersker, SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere.

Kultur- og Fritidsudvalget

Verdensby i bevægelse – flere københavnere skal være fysisk aktive

Københavns Ældreråd er af den opfattelse, at idrættens mangeartede fællesskaber kan være med til at skabe livskvalitet på mange forskellige måder, og for mange forskellige borgere, herunder også ældre og udsatte voksne.

I Ældrerådet støtter vi derfor de tiltag og indsatser der knytter sig til Verdensby i bevægelse, og som konkret er med til at øge fysisk aktivitet og sundhed, men også den generelle livskvalitet. Deltagelse i idrættens fællesskaber er også et værn i forhold til ensomhed og isolation, og Ældrerådet finder det afgørende at der er fokus herpå, da ensomhed er et stort problem, med mange alvorlige konsekvenser.

Kontingentstøtte til ældre og udsatte voksne

Det er vigtigt, at ældre har mulighed for at dyrke idræt og bevægelse, og vi skal derfor foreslå, at man i Københavns Kommune indfører en ordning, hvor det for udsatte voksne og ældre er muligt at få kontingentstøtte til deltagelse i foreningslivet. For Ældrerådet, vil dette også være en konkret måde at gå til problematikken ulighed i sundhed.

Ekstra IT-hjælp ift. overgang til MitID

Københavns Ældreråd er af den opfattelse, at det for nogle borgere kan blive en udfordring, når NemID i løbet af 2022 overgår til MitID, og at flere ældre i den forbindelse formentligt vil have behov for hjælp. Ældrerådet foreslår derfor, at der afsættes midler til ekstra IT-hjælp målrettet borgere og herunder særligt ældre, som har svært ved IT.

Et sådant tilbud kan efter Ældrerådets opfattelse eventuelt forankres under Borgerservice eller biblioteksområdet hos Kultur- og Fritidsforvaltningen, men det er vigtigt, at arbejdet også går på tværs af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, da disse forvaltninger særligt hjælper nogle af de mest udsatte borgere og heriblandt borgere, som oplever udfordringer med den digitale udvikling. Vi ønsker i Ældrerådet, at man med funktionen, også har mulighed for at møde borgerne i deres eget hjem, da dette for nogle vil være en fordel eller ligefrem en nødvendighed.

Fremskudt biblioteksindsat

Ældrerådet foreslår, at man i lighed med tidligere, prioriterer midler til en fremskudt biblioteksindsats på kommunens plejehjem, hvor fx en bibliotekar besøger plejehjemmene og læser lyrik for interesserede beboere samt stiller litteratur til rådighed.

Ordning med udlån af klubkort til Nationalmuseet

Ældrerådet ønsker, at der laves en forsøgsordning - i lighed med den Holbæk, Albertslund, Rudersdal og Køge kommune har indgået med Nationalmuseet - hvor biblioteker kan udlåne et klubkort, som giver adgang til Nationalmuseet, sådan at borgerne får mulighed for at besøge museet gratis.

Derudover kan ordningen også benyttes af grupper og foreninger, herunder fx ældreklubber, eller som udflugt for beboere på plejehjem eller brugere af aktivitetscentre. Ordningen kan fx understøtte at borgere der ellers ikke har økonomi til museumsbesøg vil benytte sig af muligheden, og udover Nationalmuseet, kunne en sådanordningen eventuelt udvides til andre museer.

Etablering af flere frivillige læsegrupper

For Ældrerådet er det vigtigt, at der er et varieret tilbud af sociale aktiviteter til ældre københavnerne, og vi ved, at der bl.a. er stor efterspørgsel på læsegrupper. Vi foreslår derfor, at der afsættes midler til en projektleder, som kan arbejde med at understøtte etablering af flere frivillige læsegrupper.

Boligudvalget

Støtte til etablering af flere almene seniorbofællesskaber

Det er Københavns Ældreråds holdning, at der skal etableres flere almene seniorbofællesskaber i København. Det er vores holdning, da dét at være en del af et bofællesskab kan være med til at imødegå ensomhed, og kan desuden have en afledt positiv effekt på ældres sundhed og generelle livskvalitet. Derved kan seniorbofællesskaber også bidrage til at udskyde behovet for hjælp til praktiske gøremål i dagligdagen, og etableringen af seniorbofællesskaber kan både være en gevinst for den enkelte og for samfundet som sådan.

Det er derfor vigtigt, at Københavns Kommune prioriterer at understøtte udviklingen inden for almene seniorbofællesskaber, og i Københavns Ældreråd foreslår vi i den sammenhæng, at der afsættes ressourcer til opsøgende arbejde særligt målrettet bofællesskaber.

Teknik- og Miljøudvalget

Optegnelse i forbindelse med restauratørers udeservering

Når der gives tilladelser til udeservering - både i forhold til nuværende restauratører og fremadrettet - foreslår Københavns Ældreråd, at man det pågældende sted optegner, hvad der er givet tilladelse til. Dette for at sikre, at restauratører overholder, hvad der er givet tilladelse til med henblik på at sikre passage for fodgængere, gangbesværede, handicappede og kørestolsbrugere mv.

Flere bemandede offentlige toiletter

I Ældrerådet ser vi fortsat et behov for at der etableres flere bemandede offentlige toiletter rundt omkring i København. Dette så særligt ældre kan færdes i byrummet uden at skulle bekymre sig om risikoen for ikke at kunne tilgå et toilet ved behov.

Markerede fodgængerfelter ved busstoppesteder

Københavns Ældreråd foreslår, at der afsættes midler til at etablere markerede fodgængerfelter/fodgængerstriber ved busstoppesteder, som leder direkte ud på en cykelsti. Etableringen af fodgængerfelter på cykelstien vil skærpecyklisternes opmærksomhed over for buspassagerer og på den måde øge trygheden ved af- og påstigning. Dette vil ikke blot være til gavn for ældre, men vil generelt kunne opleves som et løft for alle trafikanter.

Ældrerådet skal derudover opfordre til, at man på baggrund kommunens kortlægning af tilgængelighedsbarrerier i København fra 2017, afsætter midler til udbredning af flere ruter, herunder bl.a. Triangelruten. Vi finder endvidere, at det er vigtigt, at man også indtænker offentlige toiletter og bænke som en del af arbejdet med tilgængelighedsruterne.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Færre sager pr. medarbejder

Københavns Ældreråd mener, at der skal prioriteres midler til at opretholde færre sager pr. medarbejder i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med henblik på at sikre, at borgere oplever at få en grundig og ordentlig sagsbehandling.

Opmærksomhed på konsekvenser for ældre ved øget digitalisering

Den øgede digitalisering har store konsekvenser for den gruppe af ældre borgere, som ikke er digitale, og af forskellige grunde ikke har de fornødne redskaber og muligheder for at blive det.

For denne gruppe af ældre borgere medfører den øgede digitalisering en dårligere behandling i en række sammenhænge, og skaber en øget ulighed. Københavns Ældreråd mener derfor, at det er nødvendigt, at der fortsat tages hensyn til denne gruppe af borgere sådan, at borgerne ikke sættes uden for samfundet, og oplever ringere muligheder for at tage del i samfundslivet. Ældrerådet mener, at det er vigtigt at borgere har lige adgang til alle nødvendige oplysninger og kan handle selvstændigt som samfundsborgere.

Socialudvalget

Færre sager pr. medarbejder Københavns

Ældreråd mener, at det er afgørende for at borgere oplever at få en grundig og ordentlig sagsbehandling, at den enkelte medarbejder har færre sager. I Ældrerådet har vi haft særskilt fokus på dette forhold i tilknytning til Beskæftigelses-og Integrationsforvaltningens område, og derfor støtter vi i Ældrerådet også princippet bag ”Flere skal med 2 – lavere sagsstammer” på Socialforvaltningens område velvidende, at det ikke er gruppen af ældre borgere, der umiddelbart er fokus på.

Nabo Østerbro skal prioriteres økonomisk

Københavns Ældreråd er af den opfattelse, at Nabo Østerbro skal prioriteres økonomisk, da Nabo Østerbro tilbyder afgørende netværk, fællesskaber og aktiviteter til gruppen af ældre, ensomme og udsatte borgere med psykiske og fysiske udfordringer. Nabo Østerbros arbejde har stor betydning for de mange ældre borgere, der deltager i netværk og aktiviteter. Det er efter Ældrerådets opfattelse afgørende, at der findes væresteder for denne gruppe af ældre borgere, og vi ved, at netop ensomhed og isolation er alvorlige problemer der bør sættes ind i forhold til, for at skabe livskvalitet.

Netværkstedet Thorvaldsen skal prioriteres økonomisk

Ældrerådet mener, at Netværkstedet Thorvaldsen skal prioriteres økonomisk sådan, at netværkstedet kan fortsætte som aktivitets-og samværstilbud for psykisk sårbare borgere. For Ældrerådet er det vigtigt, at der også eksisterer brugerstyrede samværs- og væresteder for psykisk sårbare, og hvor borgere, der bruger tilbuddet, indgår aktivt i aktiviteterne. Det er afgørende for Ældrerådet, at der er fokus på fællesskaber, og at fællesskaber understøttes og prioriteres.

 

Københavns Ældreråd står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Pia Weise Pedersen, Næstformand