Høringssvar vedr. principper for fremtidens plejehjem

Høringssvar fra 9. september 2021.

Københavns Ældreråd takker for høring af 26. august 2021 vedrørende principper for fremtidens plejehjem.

I Ældrerådet er vi først og fremmest meget enige i, at principperne, som sætter rammerne for udformningen og indretningen af kommunens plejehjem, skal tage udgangspunkt i den enkelte ældre borgers behov og ønsker og sikre, at borgerne får den nødvendige pleje og omsorg og behandles med værdighed. Det er herudover særligt vigtigt for os, at de kommende principper ikke alene understøtter Københavns Kommunes Ældrepolitik ’Vær med - Hele Livet’, men i høj grad også Københavns Værdighedspolitik ”Et værdigt ældreliv’.

Vi har i Ældrerådet drøftet og overvejet, hvilke aspekter og forhold vi vurderer, er afgørende i relation til fremtidens plejehjem, og vi har i den forbindelse udarbejdet seks principper, som vi - i det omfang det naturligvis ikke allerede kan siges at supplere det eksisterende – foreslår integreret i de kommende principper for fremtidens plejehjem. Ældrerådets principper fremgår nedenfor i høringssvaret.

I forhold til de ti tidligere og tre nye principper er det Ældrerådets overordnede opfattelse, at disse er fornuftige og sætter ældre borgeres behov i centrum. Når det er sagt, så mener vi imidlertid, at der mangler et særskilt fokus på pårørende/familieinddragelse og bedre rammer for udearealer, hvilket ikke mindst Covid-19 har tydeliggjort.

Begge temaer kan for Ældrerådet således ses i sammenhæng med pandemisikringen af plejehjem, idet vi mener, at pandemisikringen i høj grad også handler om at sikre beboernes ret til besøg samt at der er gode muligheder for udendørsaktivitet og besøg på udearealer. I forbindelse med corona-nedlukningen oplevede mange beboere at få frataget fundamentale rettigheder i forhold til deres eget hjem. Vi ser derfor, at man med princippet ’pandemisikring’ også knytter overvejelser om, hvordan man bygger plejehjem mere hensigtsmæssigt ift. borgernes grundlovssikrede ret til besøg i egen bolig samtidig med, at man mindsker risiko for smittespredning - det kan fx ske ved at indtænke svalegange sådan, at den ældre har egen indgang.

Plejehjemmets rammer skal derudover, efter Ældrerådets opfattelse, understøtte en tilgang, hvor der er plads til løbende dialog med familie og pårørende, idet de med deres erfaringer kan spille en central rolle i forhold til at understøtte den bedst mulige pleje. Det gælder også på et mere overordnet plan, hvor plejehjemmene med fordel kan åbne mere op over for pårørende og række mere ud ift. lokalsamfund i øvrigt.

Udendørsarealer bør derudover indrettes så disse umiddelbart kan bruges, herunder indbyde til sanseoplevelser, fysisk aktivitet og nydelse. Det er vigtigt at rammerne på plejehjem indbyder til nærvær mellem beboere, pårørende og medarbejdere, og at mulighederne for aktivitet m.v. generelt er så tilgængelige, at det er en naturlig og integreret del af hverdagslivet. Vi ser desværre ofte plejehjem, hvor lokaler med gode træningsfaciliteter eller sanserum ikke bliver benyttet – det mener vi i Ældrerådet, at vi skal væk fra.

Derudover er det vigtigt for os, at der er plads til at skabe diversitet i udformning af fx boligerne og plejehjemmets fællesarealer, da det at turde bygge forskelligt også skærper fokus på, at vi som mennesker er forskellige og har forskellige behov - også når vi flytter på plejehjem.

Vi skal derudover foreslå, at man i udformningen af plejehjem placerer ledelsen centralt i bygningen, sådan at ledelsen er synlig for både beboere, pårørende og medarbejdere, og er en aktiv del af dagligdagen på plejehjemmet.

I forhold til at fremme hjemlighed og mindske et institutionelt præg på plejehjemmene skal vi foreslå, at der i tilknytning til opholdsstuen er et mindre rum til parkering af kørestole og rollatorer, og at man fx sørger for at lydisolere fælles opholdsrum, så der er behageligt at være. I den forbindelse skal vi også understrege, at velfærdsteknologi og hjælpemidler kun bør anvendes efter beboeres behov. Det kan fx være økonomisk hensigtsmæssigt at installere skinner til loftslifte allerede i byggefasen, men erfaringer peger også på, at hvis loftliften er der, så tages den hurtigere i brug, hvilket kan have en uheldig effekt i forhold til rehabilitering. Derfor mener vi, at man bør finde en løsning, hvor skinnerne kan dækkes til med loftsplader indtil beboere, måske får et behov for at blive liftet. Det vil også fremme hjemlighed i boligen, at skinnerne er dækkede.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere uddybning.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Hanne Simonsen, Formand, Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg

Arvin Storgaard, Formand, Ældrerådets Boligudvalg