Høringssvar vedr. strategi for almene aktivitetscentre

Høringssvar fra 24. marts 2021.

Københavns Ældreråd takker for høring af 1. marts 2021 vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens udkast til ny strategi for almene aktivitetscentre - Aktive fællesskaber - gennem hele livet.

Vi mener, at man med de tre spor mangfoldige tilbud tæt på borgerne, styrket kvalitet for alle og samarbejde på tværs sætter fokus på nogle vigtige og relevante temaer, som i høj grad kan være med til at understøtte gode og meningsfulde aktivitetscentre og fællesskaber for ældre københavnere i årene frem.

I rådet er vi særligt positive over, at man med strategien sætter fokus på, at tilbuddet skal være tæt på borgerne, og at aktivitetscentrene geografisk fortsat skal fordele sig over hele byen. Det er i vores optik den rigtige prioritering af området, idet vi ser en stor fordel ved, at aktivitetscentrene er lokalt forankrede, og der kan indgås tætte samarbejder med civilsamfund og herunder bl.a. foreninger og plejehjem i nærheden.

Derudover mener vi også, at det er en stor styrke, at man med strategien sætter fokus på at sikre de rette kompetencer på alle centre, og at der lægges op til en organisering, hvor kompetencer og fagligheder bringes i spil på tværs af de enkelte enheder. Vi har gennem Sundheds- og Omsorgsforvaltningens brugerundersøgelse for aktivitetstilbud i 2020 erfaret, at mange borgere oplyser, at de kun ’i nogen grad’ bliver bedre til at klare dagligdags ting selv, som følge af at komme i et aktivitetscenter. Vi mener derfor, at det er rigtig godt, at der med strategien sættes fokus på, hvordan centrene fremadrettet bliver bedre til at løfte den rehabiliterende indsats, der også er en del af centrenes vigtige opgave, og som også kan være med til at øge livskvaliteten for den enkelte.

I rådet finder vi det desuden vigtigt, at det på aktivitetscentrene er muligt at få vejledning og hjælp til brug af it, da det som en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens investerings- og effektiviseringsforslag forventes, at flere ældre fremadrettet fx vil kunne benytte skærmbesøg og selv klare online indkøb.

Derudover skal vi - i tråd med strategien - opfordre til, at forvaltningen i den kommende tid kigger på henvisning- og visitationskriterierne. Ældrerådet er klar over, at borgere kan tildeles en plads på et aktivitetscenter efter forskellige paragraffer enten som et forebyggende eller vedligeholdende tilbud. Men når det er sagt, er det dog vores oplevelse, at der kan være en uklarhed i, hvornår borgere er i målgruppen for at blive tilbudt en plads på et aktivitetscenter. Vi skal i den sammenhæng understrege, at vi ikke ser, at visitationskriterierne strammes, men blot opfordre til, at der kigges på en systematisering af indgangen til et kommunalt aktivitetstilbud.

Derudover skal vi gøre opmærksom på, at vi i rådet finder det vigtigt, at borgere der flytter på plejehjem, og som allerede kommer på et aktivitetscenter, kan få lov at fortsætte på aktivitetscentret, så længe de ønsker. Derudover skal vi foreslå, at man ser på om de få beboere, som er friskere end gennemsnittet på et plejehjem, og som fx savner samvær med ligestillede, fremadrettet kan blive visiteret til et aktivitetscenter.

I rådet ser vi frem til at følge forvaltningens arbejde med strategien, og ser gerne visionerne nærmere konkretiseret, samt drøfter dem med forvaltningen, når strategien er vedtaget af Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Leif Andreasen, Formand for Omsorgsudvalget