Høringssvar vedr. tilsynskoncept og tilsynspolitik 2021

Høringssvar fra 27. januar 2021.

Københavns Ældreråd takker for høringen vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens tilsynskoncept og tilsynspolitik for 2021.

I rådet har vi ikke bemærkninger til den foreslåede ændring i vurderingsskalaen.

Ældrerådet ser tilsynene som et betydningsfuldt redskab i forhold til at styrke kvaliteten i den service, som ældre borgere modtager. I rådet finder vi det vigtigt at særligt borgernes egne oplevelser af plejen og perspektiv på kvalitet udgør en væsentlig del af det samlede billede – uanset hvad disse oplevelser måtte udtrykke.

Derfor mener Ældrerådet også, at den gruppe af ældre som netop deltager i interviews, til alle tider skal være ganske ”tilfældigt valgt”, og ikke ”særligt valgt”. Det er for Ældrerådet vigtigt, at der eksisterer en uvildighed i forhold til, hvem der deltager. Det er ligeledes den eneste måde hvorpå forvaltningen kan få et bredere og mere nuanceret indblik i den oplevede pleje og omsorg.

For Ældrerådet har brugen af klippekortet en særlig betydning, og af de gennemførte tilsyn fremgår, at der i dag spørges til brugen af klippekort. Såfremt brugen af klippekortet ikke allerede er en inkorporeret del af den fastlagte spørgeramme, skal Ældrerådet opfordre til, at brug af klippekortet fremadrettet medtages fast i kriterierne.

Derudover vil det som led i arbejdet med ernæring som tema, også være relevant at have øget fokus på borgernes oplevelse af mad og måltider på plejehjem og hos hjemmeboende borgere, som modtager madservice - også selvom der føres tilsyn med dette ved de årlige brugerundersøgelser.

I forhold til tilsyn med selvudpegede hjælpere, skal vi i Ældrerådet bemærke, at vi antager, at der her anvendes samme kriterier som for borgere, der modtager hjemmepleje. I rådet mener vi, at der også her skal være gennemsigtighed i forhold til de kriterier, der anvendes.

Ældrerådet skal generelt opfordre til, at der til stadighed er fokus på at Værdighedspolitikken er afspejlet i tilsynskonceptet. At Værdighedspolitikkens forskellige dele om livskvalitet, selvbestemmelse, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring m.v. altid fungerer som en del af det grundlag, der udgør rygraden i tilsynene – og som ligger til grund for en værdig ældrepleje.

I rådet står vi naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Pia Weise Pedersen, Næstformand