Høringssvar vedr. tilsynspolitik og tilsynskoncept 2022

Høringssvar fra 29. september 2021.

Københavns Ældreråd takker for høring af 27. august 2021 vedrørende tilsynspolitik og tilsynskoncept 2022.

På baggrund heraf foreslår Ældrerådet, at følgende fire temaer overordnet tilføjes tilsynskonceptet, idet Ældrerådet ikke forholder sig til, hvordan spørgsmålene knyttet til temaerne konkret formuleres:

Samarbejde med pårørende

Samarbejde, inddragelse og dialog med pårørende er en både væsentlig og medvirkende årsag til, at ældre kan mestre livet bedst muligt – og længst muligt. Ældrerådet foreslår derfor, at temaet ”Samarbejde med pårørende” skrives direkte ind i tilsynskonceptet, som et selvstændigt tema.

Værdighed

Værdighed bør efter Ældrerådets opfattelse være udgangspunktet for det konkrete arbejde med ældre, og rådet skal derfor foreslå, at ”Værdighed” indgår som et selvstændigt tema i tilsynskonceptet. På den måde er der, efter Ældrerådets opfattelse, en mere formaliseret baggrund at have en dialog om, hvordan man konkret arbejder med værdighed og ”levendegørelse” af værdighedspolitikken.

Værdig død

I Ældrerådet har vi noteret os, at ”Værdig død” alene indarbejdes i de enkelte guides, men ikke fremgår af tilsynskonceptet som sådan. Ældrerådet skal derfor på ny foreslå at temaet ”Værdig død” eksplicit skrives ind i tilsynskonceptet, idet vi mener, at vigtigheden af arbejdet med, hvordan man tackler værdig død, ellers let mister det fokus der retteligt bør være på et særdeles vedkommende og relevant område.

Klippekort

Klippekortet er et vigtigt redskab i forhold til at ældre oplever selvbestemmelse, og Ældrerådet skal derfor foreslå, at klippekortet skrives ind som et tema i tilsynskonceptet for derved at fremme opmærksomheden og dialogen om brugen af klippekortet.

Københavns Ældreråd står naturligvis til rådighed for yderligere uddybning.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Hanne Simonsen, Formand for Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg