Høring vedr. afbureaukratisering og regelforenkling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Høringssvar fra 26. oktober 2022

Københavns Ældreråd takker for den tilsendte høring af 21. september 2022, og derved muligheden for at give vores input til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens foreløbige arbejde med afbureaukratisering og regelforenkling. Vi vil også gerne takke for den forudgående dialog, herunder forvaltningens præsentation af det foreløbige arbejde.

I Ældrerådet har vi som udgangspunkt sympati for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ønske om at ”sikre mere tid til kerneopgaven, fokusere mere på tillid og fagligt råderum og afskaffe uhensigtsmæssige arbejdsgange for medarbejderne.” Vi mener dog, at hvis man vil skabe mere tid til kerneopgaven samt bedre arbejdsgange for medarbejderne – og dermed skabe en reel forandring - så forudsætter det, at der sættes mere end nogle få måneder af til forenklingsarbejdet som sådan, og det forudsætter tid til en grundig og bred dialog, og ikke ”tjuhej”-løsninger. Den fornødne tid til arbejdet for forvaltningen, ville eventuelt også have betydet, at vi som høringspart havde mulighed for at forholde os til et færdigt høringsmateriale og ikke et materiale af foreløbig karakter.

Hvis vi som høringspart skal kunne leve op til vores lovbestemte opgave og give Sundhedsog Omsorgsudvalget den bedst mulige sparring på ældreområdet ift. borger- og ældreperspektivet, så forudsætter det, at vi reelt inddrages, og dermed også har set, hvad det er for nogle forenklinger, der konkret vil blive lagt op til i det endelige afbureaukratiserings- og regelforenklingsudkast.

Vi vil derfor heller ikke lægge skjul på, at det er en meget vanskelig opgave for os som høringspart at tage del i. Den tilsendte foreløbige oversigt giver os en indikation af nogle opmærksomhedsområder, som forvaltningen har, men denne har en sådan karakter, at der reelt er tale om en meget beskeden inddragelse. Ældrerådene er derudover pr. definition ikke en del af driften i kommunerne, og det forhold begrænser i sagens natur også vores mulighed for at spille ind med paragrafhenvisninger til konkrete love, administrative forskrifter, strategier mv., som bør afskaffes.

I Ældrerådet har vi desuagtet valgt at tage handsken op, for vi mener det er vigtigt, at udvalget kender vores principielle holdninger. Men vi kan desværre alene med vores høringssvar læne os op ad samme foreløbige metode som karakteriserer det tilsendte høringsmateriale. Vi vil derfor, og på det foreliggende grundlag, videregive følgende opmærksomhedspunkter og input til områder, vi mener kan forenkles:

1. Generelle opmærksomhedspunkter til forenklingsprocessen

Retssikkerhed For Ældrerådet er retssikkerhed afgørende. Vi ser derfor heller ikke regler som noget, der pr. definition er ”dårligt”. Regler skaber retssikkerhed, og sikrer at ældre borgere kan forvente at der er hensyn og garantier som opfyldes, og at dette sker uden vilkårlighed. En del af kerneopgaven har, for os at se, dermed også et udspring i ældres retssikkerhed.

Afbureaukratisering og regelforenkling må ikke være en spareøvelse Det er vigtigt for Ældrerådet at bemærke, at regelforenklingen ikke må være en spareøvelse.Udløb af kommunale regler eller dokumentationskrav pr. 1. januar 2023 I Ældrerådet mener vi, at der er tale om en omvendt ”solnedgangsklausul”, idet klausulen ikke er med til at sikre grundlæggende værdier for borgerne, men omvendt skaber en potentiel usikker retstilstand for borgere. Vi mener derfor, at udløbet pr. 1. januar 2023 ikke alene er uhensigtsmæssig ift. borgernes retstilstand, men også unødigt forhaster forvaltningens arbejde.

2. Tematiserede opmærksomhedspunkter

Tilsyn skal bevares I Ældrerådet er vi generelt positive ift. kommunens tilsynskoncept, fordi vi ser tilsynet som et redskab der giver nogle gode observationer, og dermed skaber en både høj og tværgående læringsværdi. Vi mener derfor, at man skal beholde et tilsyn efter sundhedsloven på MTO og i hjemmesygeplejen. Det skyldes blandt andet, at der de seneste år har været gennemført få nationale tilsyn, og vi mener ikke, at audit på medicinhåndtering alene kan erstatte tilsynet. Vi ser derudover gerne, at tilsynet efter serviceloven på MTO-enheder fortsat er uanmeldt. Ældrerådet mener derudover, at tilsynet ift. selvudpegede hjælpere bør skærpes, og at opgaven eventuelt kan varetages af tilsynsenheden hos BDO frem for hos visitationen.

Opmærksomhed på at borgere kender klageadgange Det er afgørende for retssikkerheden, at borgere kender og/eller uhindret kan få kendskab til de klagemuligheder, der er. Ældrerådet skal derfor opfordre til, at man øger opmærksomheden på klagevejledning, når kommunen træffer beslutninger overfor borgerne, så man sikrer, at borgerne har modtaget en tilstrækkelig orientering, og kan handle på baggrund heraf.

Registrering af brug af klippekortet Ældrerådet mener, at det er vigtigt, at der fortsat sker en registrering af brugen af klippekortet, men at forvaltningen som led i forenklingen bør afdække, om dette kan ske på en mindre tidskrævende og mindre ”bureaukratisk” måde.

Slip hjemmeplejen fri I Ældrerådet er vi meget glade for den organisering af pleje og omsorg der er i ”Slip hjemmeplejen fri”, hvor der i langt højere grad tages udgangspunkt i den ældre borgers behov. Vi ser derfor gerne denne model indført flere steder i kommunen, og vi mener at modellen også er med til at afbureaukratisere.

Cura – forenkling af arbejdsgangene Ældrerådet støtter, at forvaltningen efterser Cura med henblik på at brugen af systemet er så enkel for medarbejderne som muligt sådan, at der frigives mest mulig tid med borgerne. Dokumentationen bør være så tidsbesparende som mulig, men det er samtidig vigtigt, at dette sker uden at gå på kompromis med borgernes retssikkerhed.

Køkkenerne på plejehjemmene skal være åbne for ældre borgere For Ældrerådet har det stor betydning, at måltidet og maden på plejehjemmene vægtes højt, og at beboerne inddrages. Vi ser derfor gerne, at det som en del af forenklingen afdækkes, om køkkenerne kan åbnes for beboerne sådan, at der skabes øget lyst til at spise, dufte og deltage (og være nysgerrig på det, der sker i køkkenet).

Yngre ældre på aktivitetscentre I Ældrerådet mener vi, at yngre ældre også bør have mulighed for at bruge aktivitetscentrene, og at denne brug således sker efter behov og ikke alder. Vi ser derfor gerne, at yngre ældres mulighed for dette afdækkes som led i forenklingen.

Flextrafik Ældrerådet ser gerne, at området for kørsel med flextrafik afdækkes for at undersøge, om der er potentiale for forenkling til gavn for de borgere, som bevilges kørsel med flextrafik.

Affaldsområdet Det er vores opfattelse i rådet, at affaldshåndteringen i nogle sammenhænge påvirker ældre og medarbejdere på en uhensigtsmæssig måde. Vi ser derfor gerne, at området gennemgås som led i forenklingen, med henblik på at lette arbejdsgange.

Kontakt med kommunen – flere direkte numre Det er vores erfaring, at nogle ældre borgere oplever, at det er vanskeligt at finde ud af, hvor de skal ringe til, for at få hjælp. Ældrerådet ser derfor gerne, at området afdækkes mhp. at telefonnumre, fremgår så tydeligt som muligt i relevante sammenhænge.

 

3. Input til konkrete regler, hvor Ældrerådet foreslår afskaffelse

 • Ældrerådet foreslår, at servicelovens § 83 a afskaffes. Efter bestemmelsen skal kommunen tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov. Ældrerådet mener, at borgere i stedet skal tilbydes rehabilitering efter ønske og behov, idet der i dag er meget fokus på borgeres funktionsevne frem for også at se på det mentale helbred.

   
 • Ældrerådet foreslår, at borgere, der flytter på plejehjem, gerne må benytte aktivitetscentre på ubestemt tid, og at bestemmelser m.v. om at borgere, der flytter på plejehjem, må benytte aktivitetscentret i et halvt år efter flytning bortfalder. Dette skal efter Ældrerådets opfattelse ske ud fra et hensyn om, at det er borgeren selv, der skal bestemme.

   
 • Ældrerådet foreslår, at borgere der én gang er visiteret til kropsbårne hjælpemidler, ikke skal genvisiteres til sådanne hjælpemidler. Ældrerådet foreslår derfor, at regler, som indeholder et sådant krav om genvisitering afskaffes. Det er Ældrerådets opfattelse, at det er unødvendigt at genvisitere borgere til netop disse hjælpemidler.
 • Ældrerådet foreslår, at regler m.v. der begrænser pårørendes deltagelse og inddragelse afskaffes sådan, at dialogen med pårørende understøttes bedst muligt, og i videst muligt omfang.

   
 • Ældrerådet foreslår, at Værdighedspolitikken lægges sammen med Ældrepolitikken. Ældrerådet skal generelt henlede opmærksomheden på hensigtsmæssigheden i at have mange strategier, og om dette i sig selv udmønter sig i flere initiativer og indsatser til gavn for borgere.

Københavns Ældreråd håber, at vores opmærksomhedspunkter m.v. giver anledning til dialog, og vi står naturligvis som altid til rådighed for yderligere drøftelse. I Ældrerådet støtter vi også i høj grad op om Handicaprådets høringssvar af 12. oktober 2022.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen

Formand for Ældrerådet

Pia Weise Pedersen

Næstformand, Ældrerådet