Høring vedr. Københavns Kommunes budgetforslag for 2023

Høringssvar fra 22. juni 2022.

Københavns Ældreråd skal hermed takke for høringen vedrørende budgetforslaget for 2023. I Ældrerådet finder vi det positivt, at Økonomiforvaltningen i år har valgt at tilføje en ekstra høringsrunde til processen, og vi vil – såfremt det måtte vise sig relevant – benytte denne mulighed for at sende et supplerende høringssvar i forbindelse med høringsrunden i august.

I forhold til budgetønsker til budgetforslag 2023 skal vi i Københavns Ældreråd herved fremsætte følgende budgetønsker:

1. Annullering af egenbetaling på de 15 palliative døgnplader (Afdeling for lindring), som er beliggende på Center for Rehabilitering og Akutpleje, Vigerslevvej i Valby

Som et naturligt led i kommunens arbejde med en værdig død foreslår vi i Ældrerådet, at egenbetalingen annulleres på de 15 palliative døgnplader (Afdeling for Lindring), som er beliggende på Center for Rehabilitering og Akutpleje, Vigerslevvej i Valby.

Vores baggrund for at foreslå denne annullering er, at økonomi ikke må ikke have betydning for borgerens valg af dødssted, og at det er vederlagsfrit at dø i hjemmet, på hospital og på hospice.

I skærende kontrast hertil opkræves alvorligt syge og døende borgere egenbetaling (mad, vask af linned) på en kommunal palliativ døgnplads, som tilbyder lindrende ophold. Ældrerådet er bekendt med, at nogle borgere kan søge tilskud til betaling, men det handler om etik, moral, værdighed og anstændighed ved livets afslutning.

De palliative døgnpladser er målrettet alvorligt syge og døende borgere, hvis behov for tryghed, omsorg, og lindrende pleje- og behandling (palliativ indsats) ikke kan imødekommes i hjemmet, af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

Den samlede takst-indtægt på de 15 palliative døgnpladser var i 2020 budgetteret til kr. 693.662.

Med Kræftplan IV (2017) er kommunal palliativ indsats understøttet af permanente driftstilskud. Der er i forvejen ikke egenbetaling på Akutplejepladserne, så det er administrativt og kommunikativt muligt at håndtere vederlagsfrie ophold på Center for Rehabilitering og Akutpleje. Den ressourcetunge terminale- døgnpleje er ’sparet’, når borgeren er på en palliativ døgnplads.

2. Forsøg med digitalisering som redskab til øget selvhjulpenhed for brugere på aktivitetscentre

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens årlige Brugerundersøgelser (BRUS 2021) viser, at der er et behov for at aktivitetscentrene i højere grad yder støtte og/eller giver undervisning til brugere sådan, at brugerne selv kan handle og søge oplysninger m.v. på nettet, og generelt benytte digitale selvbetjeningsløsninger.

På baggrund heraf foreslår vi i Ældrerådet, at kommunen igangsætter et forsøg, hvor brugere på udvalgte aktivitetscentre i en afgrænset forsøgsperiode på fx et år, får mulighed for at låne en iPad med simkort samt får IT-konsulenthjælp stillet til rådighed i fx 8 timer ugentligt, idet dette vil være en måde, hvorpå brugerne netop kan blive mere selvhjulpne.

I Ældrerådet skal vi foreslå, at de deltagende aktivitetscentre er Aktivitetscenter Bispebjerg og Aktivitetscenter Randersgade, der i forvejen har et tæt samarbejde.

Digitaliseringsforsøget vil i første omgang være rettet mod brugere af aktivitetscentrene, der ønsker hjælp til bedre at kunne klare deres egen hverdag, og dermed generelt ønsker at øge selvhjulpenheden. Der kan fx være tale om følgende deltagere:

  • Brugere på aktivitetscentre, der ikke er i stand til at bruge it-værktøj til bestilling af dagligvarer, benytte MitID, have kontakt med familie og venner, læse og bestille bøger m.m.
  • Brugere på aktivitetscentre, der er ”non-digitale”, men som har behov for hjælp til anskaffelse og etablering af en enkel (let brugbar) mobiltelefon og hjælp til konkret brug af denne.

Københavns Ældreråd har i foråret 2022 besøgt Aktivitetscenter Bispebjerg for at høre nærmere om aktivitetscenterets opfattelse, i forhold til Ældrerådets forslag, hvilket blev modtaget med stor interesse. Ældrerådet fik under besøget bl.a. oplyst, at det er nødvendigt for at undervisningen er effektiv, at brugerne har samme type iPads, og at de også kan bruges hjemmefra. Samtidig blev det påpeget, at en mindre gruppe af brugere ikke brugte eller havde telefon, og at der derfor også kan være et behov for hjælp til indkøb af telefon og installation af telefonen, så brugeren kommer godt i gang.

Det er Ældrerådets opfattelse, at såfremt digitaliseringsforsøget giver nogle gode erfaringer, og hvor brugere som resultat oplever at blive mere selvhjulpne, bør projektet sættes i gang på tværs af flere aktivitetscentre, og eventuelt med efterfølgende forsøg i hjemmeplejen.

 

Københavns Ældreråd står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Pia Weise Pedersen,  Næstformand