Høringssvar til investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2023 samt bevillingsudløb

Høringssvar fra 24. februar 2022.

Fristen for indsendelse er fredag d. 25. februar 2022 kl. 12.00 til e-mail SOFDLUdvalgsteamet@sof.kk.dk.

Nr.TitelBemærkning
SI/UD03Øget brug af digitale borgermøder (videomøder) og indsatser til forbedring af borgerrejsenKøbenhavns Ældreråd har forstået på Socialforvaltningen, at der kan være borgere +60 år omfattet af forslaget. Vi skal derfor bemærke, at vi finder det positivt, at der lægges op til øget brug af videomøder, så længe den øgede digitalisering er baseret på frivillighed fra borgerens side.
SI05Hurtigere udslusning af færdigmeldte patienterKøbenhavns Ældreråd har forstået på Socialforvaltningen, at der kan være borgere +60 år omfattet af forslaget, og vi har derfor i forbindelse med den tekniske gennemgang forespurgt forvaltningen om, hvordan det forholder sig med egenbetaling for ophold på de midlertidige opholdspladser.

I Ældrerådet finder vi det ikke alene relevant om ældre borgere pålægges egenbetaling, men også problematisk, hvis ældre skal betale for ophold, især når de har egen bolig med deraf følgende udgifter.Vi afventer derfor Socialforvaltningens tilbagemelding om egenbetaling på området.
HA03De rette botilbud til borgere med handicapKøbenhavns Ældreråd har forstået på Socialforvaltningen, at der kan være borgere +60 år omfattet af forslaget, og vi skal derfor bemærke, at vi finder forslaget positivt, da det er borgernes behov for botilbud, der er det afgørende
HA04Kapacitetstilpasning på center CAMPO i Borgercenter HandicapKøbenhavns Ældreråd finder generelt forslaget for positivt, idet Ældrerådet er opmærksom på, at center CAMPO ikke umiddelbart er målrettet borgere +60 år.
TV06Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgntilbud på handicapområdet og i socialpsykiatrienKøbenhavns Ældreråd er skeptisk overfor forslaget, idet vi med forslaget ser en udvikling der potentielt kan komme til at gå ud over borgerne, da der er tale om praksisnær hjælp.Det er således Ældrerådets opfattelse, at servicen til borgerne de facto vil blive reduceret med forslaget, selvom målet måtte være at effektivisere driften.
SI/UD06Nedskalering af rådhusbetjenteKøbenhavns Ældreråd skal alene bemærke – da der kan være medarbejdere +60 år blandt rådhusbetjentene - at det er Ældrerådets forståelse fra den tekniske gennemgang med Socialforvaltningen, at der ikke med forslaget lægges op til afskedigelser blandt betjentene.
SI/UD02Afprøvning af metoder til styrket samarbejde med frivillige og civilsamfund om indsatser til socialt udsatte københavnere

Københavns Ældreråd finder forslaget positivt, idet vi mener, at et styrket samarbejde mellem de frivillige organisationer og civilsamfundet kan være med til at styrke socialt udsatte borgere, herunder styrke muligheden for at blive en del af et fællesskab.Erfaringerne siger os, at netop deltagelse i fællesskaber kan være en afgørende faktor i forhold til at mindske ensomhed og mistrivsel.

 Bevillingsudløb 
 FAKTI og Kringlebakken (budgetaftale 2019)Det er Københavns Ældreråds opfattelse, at der bør prioriteres økonomiske midler sådan, at FAKTI og Kringlebakken kan fortsætte med at tilbyde udsatte og socialt isolerede flygtninge- og indvandrerkvinder et aktivt kulturhus, hvor kvinderne kan møde andre, få undervisning og rådgivning.Det er afgørende for Ældrerådet, at der er fokus på fællesskaber og at fællesskaber understøttes, sådan at blandt andet social isolation brydes.
 Byhaverne på Sundholm (budgetaftale 2019)Det er Københavns Ældreråds opfattelse, at der bør prioriteres økonomiske midler til byhaverne på Sundholm sådan, at særligt udsatte borgere har et sted at finde ro og få overskud til fx at opsøge behandlingstilbud eller søge egen bolig.Ældrerådet mener, at det er vigtigt at støtte byhaverne på Sundholm, fordi det som aktivitetstilbud også søger at skabe relationer mellem meget udsatte borgere og lokalsamfundet.
 Pulje til hjemløse hundeejere ifm. dyrlægeregninger og årligt sundhedstjek af de hjemløse hunde (budgetaftale 2022)Det er Københavns Ældreråds opfattelse, at der bør prioriteres økonomiske midler til hjemløse hundeejere sådan, at hjemløse kan få dækket udgifterne til dyrlægeregninger og et årligt sundhedstjek af deres hund.For mange mennesker er det en stor glæde at have en hund, men der er også mange omkostninger forbundet derved. I Ældrerådet mener vi, at hjemløshed ikke skal fratage et menneske muligheden for nærvær og glæde ved en hund.