Høringssvar vedr. beretning 2021 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret

Høringssvar fra 25. maj 2022.

Københavns Ældreråd takker for høring af 25. april 2022 vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens beretning 2021 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret, som vi har læst med stor interesse.

Indledningsvist skal vi i rådet bemærke, at vi ser med stor alvor på de situationer, hvor forvaltningen er nødsaget til at anvende magt over for et voksent menneske. Vi skal derfor understrege vigtigheden af, at der forud for ethvert indgreb altid er en proces, hvor alle andre muligheder er søgt afklaret, og at der før (eller efter) tages stilling til, om plejen kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt.

Vi har derudover igen i år noteret os, at der i 2021 har været mindre brug af magtanvendelse, og at erfaringerne bl.a. peger på, at det skyldes en mere kontinuerlig tilstedeværelse af personale på de enkelte enheder som følge af situationen med Covid-19. Vi skal derfor også fortsat opfordre til, at man benytter fast personale i de enkelte afdelinger på plejehjemmene, da erfaringerne viser, at det har en positiv effekt for borgere med psykiske funktionsnedsættelser, og at det fører til mindre brug af magtanvendelser og indgreb i voksnes selvbestemmelsesret.

Derudover har vi notereret, at der igen i år er større forskelle mellem indberetningerne i Område Nord og Syd. Vi ser gerne, at det bliver nærmere undersøgt, hvad årsagen hertil er. I den sammenhæng skal vi også opfordre til fortsat øget opmærksomhed på magtanvendelsesreglerne og indberetningspligten, så forvaltningens medarbejdere er bekendt med dem og kender arbejdsgangen.

Afsluttende skal vi – i relation til det indledende afsnit - bemærke, at det er vores forventning at eventuelle pårørende informeres om mulig brug af magtanvendelse. Dette dels fordi pårørende ofte ønsker at samarbejde og bidrage med potentielle løsninger, og dels fordi god kommunikation ofte vil medvirke til, at de pårørende føler sig trygge ved plejen af deres nære. Vi er opmærksomme på, at det er meget forskelligt, hvordan pårørende reagerer i disse komplekse situationer. Det er derfor også en forudsætning, at der forventningsafstemmes med eventuelle pårørende, når borgere med svære og varige psykiske funktionsnedsættelser flytter på plejehjem.

 

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Hanne Simonsen, Formand, Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg