Høringssvar vedr. Hjælp i hverdagen 2023 og Ældre i København 2023

Høringssvar fra 26. oktober 2022.

Københavns Ældreråd takker for høring af 4. oktober 2022 vedrørende Københavns Kommunes kvalitetsstandarter Hjælp i hverdagen 2023 og Ældre i København 2023.

Vi finder, at løsningen om, at Ældre i København fra 2023 vil udkomme i to forskellige formater er fornuftig og tidssvarende, og at det for mange vil opleves som en stor hjælp.

I den sammenhæng skal vi gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at hjemmesiden bliver let at navigere i, og at det er nemt at søge informationer frem. Derudover bør der arbejdes målrettet for, at ældre københavnere - og eventuelle pårørende - kender siden og ved, hvor de kan finde oplysning om mulighederne for hjælp og andre tilbud for ældre. Og vi foreslår, at borgere over 67 år fx bliver informeret om den nye hjemmeside via digital eller fysisk post. Derudover skal vi foreslå, at borgere kan komme frem til hjemmesiden via en QR kode, som kan stå på pixikataloget samt anden fysisk materiale.

Vi har i rådet opmærksomhed på, at ikke digitale borgere fortsat har adgang til information om kommunens tilbud, og vi sætter derfor også pris på, at de er tænkt ind i løsningen i forhold til det fysiske pixikatalog. Vi har derudover en opmærksomhed på, at nogle ældre københavnere med minoritetsetnisk baggrund ikke i alle situationer får fuldt udbytte af og råd og vejledning om kommunens tilbud - blandt andet pga. manglende danskkundskaber. Derfor skal vi opfordre til, at der også tænkes i nogle løsninger, som tager højde for dette.

Vi har i rådet derudover følgende konkrete bemærkninger i forhold til Ældre i København 2023

 • I forhold til kapitel 13 Sundhed og Forebyggelse skal vi foreslå, at kapitlet kaldes Forebyggelse og Sygdom, idet vi mener, at det er det kapitlet omhandler.

   
 • Vi ser derudover gerne, at forvaltningens kommende forsøg på Aktivitetscenter Bispebjerg og Randersgade om mulighed for udlån af en tablet og it-bistand tages med i kataloget.

   
 • I forhold til kapitel 10 Plejeboliger skal vi under afsnittet Beboerdemokrati og indflydelse foreslå, at det tilføjes at ”Alle beboere og pårørende er velkomne på plejehjemmets dialogmøder og til lignende samlinger.”

   
 • Vi skal derudover foreslå, at information om muligheden for at søge om handicapkørsel/flextrafik også fremhæves i kapitel 1, eller at der henvises til ordningen.

   
 • Det er derudover vigtigt, at relevante telefonnumre fremgår i pixikataloget, så borgere ved, hvor de kan henvende sig for yderligere hjælp og vejledning. Det samme gælder i forhold til hjemmesiden.

   
 • I forhold til kapitel 11 Midlertidige døgnophold skal vi gøre opmærksom på, at der fra 2023 ikke er egenbetaling for mad og vask af linned under et lindrende ophold.

   
 • I forhold til afsnittet om Rehabiliteringsophold i kapitel 11 mener vi også, at det på den kommende hjemmeside bør være tydeligt, at et rehabiliteringsophold tager udgangspunkt i borgeres konkrete behov, og at indsatsen tilrettelægges derefter. Videre kan det oplyses, at der altid bør være en forventningsafstemning, og at det kan være en god idé at inddrage eventuelle pårørende.

Vi står i rådet naturligvis til rådighed for yderligere dialog om den endelige udformning af hjemmesiden samt vores høringssvar.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen

Formand for Ældrerådet

Pia Weise Pedersen

Ældrerådet Næstformand