Høringssvar vedr. hovedelementer i ny Sikker By strategi

Høringssvar fra 22. juni 2022.

Københavns Ældreråd takker for høring af 2. juni 2022 vedrørende hovedelementer i ny Sikker By strategi, som vi har læst med stor interesse.

Vi mener, at man med de to grundprincipper og de fire overordnede fagprincipper sætter fokus på nogle vigtige og relevante principper, som i høj grad kan være med til at understøtte en sikker og tryg by. Vi kan derudover forstå, at der er lagt op til et femte fagprincip, hvor fokus vil være på et sikkert og trygt aften- og natteliv. Dette kan vi ligeledes kun støtte op om. I den sammenhæng mener vi også, at det er relevant at tænke ældres tryghed ind, idet vi har en opmærksomhed på, at Københavns aktive aften- og natteliv desværre også kan have nogle negative konsekvenser for ældre.

I Ældrerådet mener vi derudover, at det i strategien er relevant at have et målrettet princip i forhold til ældres tryghed, idet der her muligvis kan være et stort potentiale for på tværs af forvaltningerne, SSP og politiet at løfte livskvaliteten blandt nogle ældre medborgere. Selvom strategien udgør den overordnede ramme for samarbejdet og konkrete kriminalpræventive og tryghedsskabende indsatser træffes i de politiske fagudvalg, vil vi i det følgende fremhæve en række opmærksomhedspunkter i forhold til arbejdet med et muligt fagprincip eller konkrete indsatser vedrørende ældres tryghed.

 • God belysning og indretning af byrum

  God belysning er ikke kun en fordel i forhold til at forebygge kriminalitet, men har også den gevinst, at det er med til at skabe tryghed for særligt dårligt gående eller svagtseende borgere. Det samme gælder i forhold til indretningen af byrum, hvor det ofte føles tryggest, når det er nemt at danne sig et overblik over området.

   
 • Fremkommelighed i aften- og nattelivet

  Københavns populære aften- og natteliv kan virke utrygt for nogle ældre – det gælder fx bydele, hvor der er tæt mellem barerne, og hvor folk bevæger sig beruserede rundt på gader og cykelstier. Gothersgade kan fx fremhæves som et eksempel på, hvor det for nogle ældre kan føles utrygt at færdes torsdag, fredag og lørdag aften, da fortove og cykelstier ofte er overrendt af mennesker i beruset tilstand, hvilket gør det svært at komme frem i området. Videre kan der være områder, hvor cykler er smidt på fortove mv., så folk risikerer at falde over dem, når de går.

   
 • Tricktyveri

  Nogle ældre er særligt bange for at blive udsat for tricktyveri i fx offentlig transport eller i større forsamlinger, hvor man står meget tæt. Derfor skal vi opfordre til, at der arbejdes for at mindske dette.

   
 • IT-kriminalitet

  Ældre er en gruppe, som ofte oplever at blive udsat for IT-kriminalitet – desværre ofte også med økonomiske tab til følge. Vi har derfor en opmærksomhed på, at en gruppe af ældre oplever (og frygter) at blive udsat for IT-kriminalitet. Vi skal opfordre til, at der er en øget opmærksomhed på området, og at man undersøger, hvordan man kan være med til at afhjælpe problemet - fx via informationskampagner. Vi vil i den sammenhæng gøre opmærksom på, at Politiets Landsdækkende Center for IT-relateret kriminalitet bl.a. har udarbejdet undervisningsmateriale om forebyggelse af fysisk og digital kriminalitet og svindel.

   
 • Bedre cykelkultur

  København er en populær by at cykle i, og sådan skal det også fortsætte med at være. Nogle cyklisters høje hastighed og manglende opmærksomhed kan for mindre agile borgere imidlertid opleves som utrygt og faretruende. Vi mener derfor, at der kan være brug for at sætte fokus på, hvad det er for en cykelkultur, vi skal have, og hvordan vi færdes i trafikken, så der er plads til alle.

   
 • Synlige medarbejdere

  Det er vores erfaring, at de steder, hvor der er ansat gadeplansmedarbejdere eller halinspektører til at rundere, er ældre også mere tilbøjelige til at benytte sig af faciliteterne i aftentimerne. Samme tendens gør sig fx gældende på biblioteker og kulturhuse, hvor vi kan se, at hvis der også er ansatte i ydertimer, så er nogle ældre også mere tilbøjelige til at benytte aktiviteten der.

   
 • Tryghedsundersøgelse med fokus på ældres oplevelse af tryghed

  I forhold til Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse, som vi mener, er et yderst vigtigt initiativ i tryghedsindsatsen, skal vi foreslå, at man specifikt undersøger gruppen af ældres (og evt. andre aldersgruppers) oplevelse af tryghed med henblik på at kunne arbejde mere målrettet for at mindske oplevelsen af utryghed blandt gruppen.

 

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Pia Weise Pedersen, Næstformand