Høringssvar vedr. Københavns Kommunes værdighedspolitik 2022

Høringssvar fra 20. maj 2022.

Københavns Ældreråd takker for høring af 25. april 2022 vedrørende udkast til Københavns Kommunes værdighedspolitik 2022 ’Et værdigt ældreliv i København’.

Vi har i rådet læst Sundheds- og Omsorgsforvaltningens oplæg med stor interesse. Vi er enige i, at et værdigt ældreliv skal være målet for den hjælp og støtte, som kommunen tilbyder, og at det skal være muligt for den enkelte at fortsætte med at leve det liv, vedkommende ønsker.

I forhold til politikken ser vi gerne, at begrebet værdighed bliver foldet yderligere ud - vi efterlyser blandt andet mere konkrete input i forhold til afsnittet ’Selvbestemmelse’. Her kan man fx fremhæve Københavns Kommunes klippekortsordning, som et eksempel på en ordning, der understøtter borgeres selvbestemmelse.

I forhold til pårørendeafsnittet ser vi det ligeledes gerne konkretiseret, at de pårørende oftest er dem, der kender borgeren bedst, og at de derfor kan have en positiv indflydelse på borgerens mulighed for at få en mere meningsfuld hverdag. Det er videre vores opfattelse, at pårørende skal anerkendes og indgå som en ressource - i det omfang borger og pårørende ønsker, og at der på tværs af forvaltningen bør arbejdes mere systematisk med pårørendeinddragelse.

I forhold til at sikre en værdig død skal vi ligeledes gøre opmærksom på, at det er vigtigt hele tiden at have fokus på, hvordan man på forskellig vis – og fx i samarbejde med pårørende - bedst støtter op om borgeres sidste tid.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Hanne Simonsen, Formand, Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg