Høringssvar vedr. medlemsforslag om at Ældrerådet får samme mulighed som Ungerådet i København for at stille forslag i Borgerrepræsentationen samt svar vedr. forankring af Ældrerådets vedtægt

Høringssvar fra 22. juni 2022.

Vedr. medlemsforslag (2022-0092112)

Københavns Ældreråd takker for den fremsendte høring, hvori Økonomiforvaltningen anmoder om vores bemærkninger til det af Borgerrepræsentationen - på møde den 24. marts 2022 - godkendte medlemsforslag, hvorefter Ældrerådet får samme mulighed som Ungerådet for at stille spørgsmål i Borgerrepræsentationen.

I Ældrerådet ser vi positivt på det godkendte medlemsforslag. Vi opfatter det som en principiel politisk markering fra et flertal i Borgerrepræsentationen, der har til hensigt at skabe fokus på Ældrerådet som hele Københavns Kommunes Ældreråd, hvis opgave det er at rådgive hele Borgerrepræsentationen ift. at træffe kvalificerede beslutninger på ældreområdet.

Ældrerådet har i lyset heraf ikke konkrete bemærkninger til medlemsforslaget, idet vi antager, at forslag der særskilt knytter sig til ændring m.v. af Ældrerådets vedtægt som sådan ikke er omfattet af de fire årlige forslag, som Ældrerådet fremadrettet har mulighed for at stille. Ældrerådet skal i denne sammenhæng bemærke, at det følger af retssikkerhedslovens § 30, stk. 3, at kommunalbestyrelsen i samarbejde med ældrerådet skal fastlægge de nærmere rammer for rådets virke. Dette sker ved begyndelsen af en kommunal valgperiode, jf. vejledning om ældreråd.

Forankring af Ældrerådets vedtægt

Ældrerådet har noteret sig, at Borgerrepræsentationens Sekretariat ikke finder det muligt at rådets vedtægt forankres i Økonomiudvalget, da en sådan forankring, efter Borgerrepræsentationens Sekretariats opfattelse, ikke ressortmæssigt henhører under dette udvalg.

For Ældrerådet er spørgsmålet om vedtægtsforankring af principiel betydning, idet en vedtægtsforankring i Økonomiudvalget netop vil være med til at understøtte dels vores funktion som hele Københavns Kommunes Ældreråd (og hele Borgerrepræsentationens rådgiver ift. ældrepolitiske spørgsmål, jf. retssikkerhedslovens § 30, stk. 1.) og dels vores lovgivningsmæssige selvstændighed, som sikrer os uafhængighed af den kommunale forvaltning.

Vi har således en anden opfattelse af de forankringsmæssige og processuelle forhold vedrørende Københavns Ældreråds vedtægt. Vi ønsker dog, trods vores reservation, med dette høringssvar at fastholde opmærksomheden på, at der nu fastsættes en vedtægt, som rent indholdsmæssigt understøtter vores funktion som hele kommunens Ældreråd, uagtet at de processuelle forhold ikke på nogen måde understøtter dette forhold.

Københavns Ældreråds forslag til ny vedtægt

Københavns Ældreråd fremsendte den 24. august 2020 forslag til ændring af rådets vedtægt. Hovedsigtet med forslaget er, at det tilføjes i vedtægten at Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mødes én gang årligt med Ældrerådet.

Formålet med Ældrerådets forslag om en mere formaliseret mødekadence er at styrke den nærdemokratiske inddragelse på ældreområdet, idet Ældrerådet med forslaget både fast og kontinuerligt vil kunne yde Borgerrepræsentationen den bedst mulige rådgivning på de områder, der vedrører ældre.

Der er i høj grad tale om årlige møder, som allerede i dag finder sted i tilknytning til fx budgetdrøftelser på de forskellige forvaltningsområder. Det er oplevelsen, at møderne understøtter det gode og konstruktive samarbejde i forhold til alle byens ældre +60 år.

Vi vedlægger for en god ordens skyld vores vedtægtsforslag med henblik på, at forslaget indgår i det videre vedtægtsarbejde sammen med de konsekvensrettelser, som medlemsforslaget giver anledning til.

 

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af vores høringssvar, vedtægtsforslag m.v.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Pia Weise Pedersen,  Næstformand