Høringssvar vedrørende byrums- og trafikplan for Middelalderbyen

høringssvar fra 14. september 2022

Københavns Ældreråd har siden projektets begyndelse fulgt det med stor interesse, og vi sætter i rådet pris på det foreliggende planforslag, som helt overordnet kan danne baggrund for væsentlige byrumsforbedringer i Middelalderbyen. Vi er særligt positive over forslagene omkring bedre fodgængerforhold og bedre cykelforhold samt mere hensynsfuld cykelparkering. I dag fremstår cykelparkering kaotisk, og i visse tilfælde spærrer parkerede cykler både fortove og pladser, hvorfor der er et stort behov for bedre cykelparkeringsfaciliteter i området. Ligeledes er vi positive over, at der med byrums- og trafikplanen lægges op til bedre forhold for mennesker med mobilitetshandicap. Og vi ser i rådet frem til løbende at bidrage til udviklingen af mere tilgængelige byrum sammen med Handicaprådet og andre relevante aktører. Vi mener derudover, at det virker fornuftigt at se på mulighederne for at tilpasse erhvervskørslen i området. I forhold til reduceret parkering og ændring af biltrafikale forhold i Middelalderbyen skal vi gøre opmærksom på, at vi mener, at det er vigtigt, at ældre beboere ikke får forringet deres muligheder for at komme til og fra eget hjem. Ligeledes skal der være ordentlig adgang til offentlig trafik i området. Videre ønsker vi at gøre opmærksom på, at det er vores oplevelse, at Middelalderbyen er et livligt sted med mange restauranter og cafeer, men hvor der også er nogle udfordringer i forhold til udeservering og støj fra nattelivet. Det er vores indtryk, at udeserveringen flere steder hindrer fremkommeligheden, og at gående ofte må træde ud på kørebanen for at komme forbi, hvilket kan føles utrygt. Derfor har vi i Københavns Ældreråd også stillet forslag om, at der skal være en markering af det udeserveringsareal restauratører råder over, således at det er tydeligt for fodgængere, hvor de kan komme forbi. Derfor sætter vi også stor pris på, at Teknik- og Miljøforvaltningen i løbet af efteråret over for Teknik- og Miljøudvalget vil fremlægge forslag til et pilotprojekt, der tester forskellige typer afmærkning ved udeservering med henblik på at afklare effekten. Vi ser i rådet frem til at følge udviklingen i området, og står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelser.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Peder Blom, Formand for Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg