Høringssvar vedrørende tilsynskoncept 2023 og tilsynspolitik 2023

Høringssvar fra 28. september 2022

Vi er i rådet generelt positive over for kommunens tilsynskoncept, idet vi ser tilsynet som et betydningsfuldt redskab i forhold til at styrke kvalitet og læring på tværs af enheder. Vi sætter desuden pris på, at der under tilsynene bliver spurgt ind til værdig død samt sættes fokus på måltidssituationer og klippekortordningen. Men vi ser gerne, at beboere som udgangspunkt også spørges ind til klippekortet, ikke kun medarbejdere.I forhold til de planlagte ændringer i tilsynspolitikken og tilsynskonceptet er vi imidlertid bekymrede for, at der lægges op til at fjerne et tilsyn efter sundhedsloven på MTO og i hjemmesygeplejen. Det skyldes blandt andet, at der de seneste år har været gennemført få nationale tilsyn, og vi mener ikke, at audit på medicinhåndtering alene kan erstatte tilsynet. Vi ser derudover gerne, at tilsynet efter serviceloven på MTO-enheder fortsat er uanmeldt.I forhold til tilsynspolitikken mener vi, at tilsynet hos selvudpegede hjælpere bør skærpes, og at opgaven eventuelt kan varetages af tilsynsenheden hos BDO frem for hos visitationen.I forhold til tilsynskonceptet er det vigtigt, at det er tilsynsførerende, som under besøget spørger borgere, hvorvidt de ønsker at indgå i interviews – ikke plejehjemmet, og at det godt kan ske under hensyntagen til borgeres mentale og helbredsmæssige tilstand.Vi skal derudover igen i år opfordre til, at pårørende og frivillige inddrages i tilsynet, da det blandt andet kan understøtte et vigtigt fokus på samarbejde, inddragelse og dialog med pårørende. Det kan fx ske ved, at eventuelle besøgende til beboere på plejehjemmet bliver spurgt, om de ønsker at deltage i tilsynet, og/eller at nogle pårørende kontaktes telefonisk som led i tilsynet.Afsluttende skal vi foreslå, at de fokuserede tilsyn fortsat kommer til at have fokus på medicinhåndtering.

I rådet står vi naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret, og ser derudover frem til at følge udviklingen på området.