Supplerende høringssvar vedr. regelforenkling og afbureaukratisering på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område

Høringssvar fra 12. december 2022.

Københavns Ældreråd takker Sundheds- og Omsorgsforvaltningen for tilsendte afrapportering af arbejdet med regelforenkling og afbureaukratisering på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område.  

På baggrund af materialet er det tydeligt, at der er arbejdet grundigt og systematisk med afrapporteringen, og at mange af forslagene om forenkling eller afskaffelse af regler lyder fornuftigt i forhold til ønsket om at kunne frigive mere tid til kerneopgaven til gavn for borgere. 

Som vi tidligere har gjort opmærksom på, ser vi ikke regler, som noget der nødvendigvis er dårligt eller fjerner tid fra kerneopgaven. Regler skaber sikkerhed, og sikrer blandt andet at ældre borgere kan forvente, at der er hensyn og garantier som opfyldes, og at dette sker uden vilkårlighed. Denne øvelse handler for os derfor også om at være med til at sikre, at der ikke træffes beslutninger, som strider mod ældres retssikkerhed. Vi opfordrer derfor til, at der fortsat ikke er nogen regler, der bliver afskaffet, før der har været en grundig drøftelse af de forskellige hensyn, og at hensynet til borgeres retssikkerhed i den sammenhæng vægtes højt. 

Vi har under gennemgang af rapporten Færre regler og mere tid til borgeren i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fundet anledning til at supplere vores tidligere fremsendte høringssvar til jer forud for den politiske behandling den 14. december 2022.

Tilsyn (1.3 og 4.43)

I forhold til tilsynsområdet bør man selvfølgelig se på, om der er processer mv., der kan forenkles, men vi mener også, at tilsyn er et vigtigt redskab, der understøtter læring, og generelt er med til at sikre kvalitet i ældreplejen samt pege på områder, der kan forbedres. 

Vi mener, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i dag har et særdeles godt tilsynskoncept, som i høj grad understøtter, at der er fokus på omsorg, værdighed og læring. Vi mener ikke, at der generelt bør ændres i grundigheden eller mængden af de kommunale tilsyn, og vi mener, at kravet om mindst ét årligt uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem bør fastholdes. Et årligt tilsyn er ikke mindst med til at understøtte, at borgere og pårørende kan være trygge ved ældreplejen.  

Vi skal derfor også foreslå, at Københavns Kommune i forbindelse med det forventelige nationale arbejde med en ny ældrelov kan bruge Københavns tilsynskoncept som foregangsmodel.

Vi har i rådet derudover tidligere gjort opmærksom på, at vi ikke mener, at det er hensigtsmæssigt at afskaffe tilsyn efter sundhedslov i hjemmesygeplejen og på midlertidige døgnophold (MTO).

Kvalitet og forbedringsarbejdet (1.22 og 1.35) 

Vi har ved gennemgangen af rapporten bemærket, at der som følge af forslaget om forenkling af regler vedr. auditprocedure (intern SUF-regel) kan være en risiko for, at man centralt i forvaltningen ikke længere kan monitorere den faglige kvalitet på tværs af forvaltningen, og at nogle enheder vælger at nedprioritere forbedringsarbejdet. Og at der som følge af forslaget om forenkling af regler vedr. rapporteringspligt af utilsigtede hændelser (national regel) i forhold til ikke-alvorlige og ikke-dødelige utilsigtede hændelser eventuelt mistet et lærings- eller forbedringspotentiale

Vi vil i den sammenhæng opfordre til, at udvalget har en opmærksomhed på eventuelle konsekvenser af de samlede forenklinger, der lægges op til inden for kvalitets- og forbedringsarbejdet, herunder også på tilsynsområdet. Det er vigtigt for os, at forslagene ikke ender med at føre til forringelser for ældre borgere. Og potentielle forenklinger, og heraf eventuelle forringelser, skal kunne stå mål med den tid, der reelt bliver frigivet til at løse andre opgaver i ældreplejen.

Klippekort, ernæringsscreening og overblik over klager modtaget på ældreområdet (1.6, 1.8 og 1.10 og 4.2) 

Forvaltningen lægger op til, at reglen om at dokumentere brug af klip på det trykte pap-klippekort på plejehjem og i hjemmeplejen afskaffes. Vi sætter i rådet pris på, at der lægges op til, at brugen af klip fortsat dokumenteres i Cura, men skal opfordre til, at enheder også er opmærksomme på, at pap-klippekortet f.eks. valgfrit kan benyttes som et pædagogisk redskab i forhold til ældre, der f.eks. er kognitivt svækkede, og hvor der ellers kunne være et ønske fra borgere og/eller pårørende.

Vi er videre bekymrede for, om man mister et vigtigt forebyggende sigte, hvis reglen om ugentlig vejning for borgere der er screenet til ’gul kategori’ fjernes, da der her er tale om borgere i ernæringsrisiko. Derudover kan det for nogle borgere og/eller pårørende muligvis være rart at få en kopi af ernæringsscreeningsskemaet i papirudgave, og vi skal derfor også her opfordre til, at forvaltningen benytter det, såfremt det efterspørges.

I forhold til forslaget om afskaffelse af overblikket over klager modtaget på ældreområdet til Sundheds- og Omsorgsudvalget, mener vi, at det bør bevares.  

Vi vil derudover kort gøre opmærksom på, at der ved regler, der f.eks. omhandler, at ansøgningsprocesser mv. forenkles ved at gøres digitale - som eksempelvis forenklet ansøgningsproces til ælde-, pleje- og tryghedsboliger (1.14) - altid bør indtænkes en løsning for borgere, som ikke er digitale, hvis der ikke allerede er taget højde for det.

Vi ser i rådet frem til at følge den videre proces, og i forhold til et kommende arbejde med forenkling eller afskaffelse af national lovgivning eller retningslinjer og en mulig velfærdsaftale og ældrelov, står vi naturligvis også til rådighed for yderligere drøftelse

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen

Formand

Pia Weise Pedersen

Næstformand