Høringssvar vedr. ”Ældre i København” og ”Hjælp i Hverdagen”

Høringssvar fra d. 26. oktober 2023

Københavns Ældreråd takker for modtagelsen af høringen den 3. oktober 2023.

Kvalitetsstandarderne er nu i et år udkommet i en mere digitaliseret udgave. Ældrerådet vil derfor stadig være opmærksom på, om der er nogle borgere, som af den grund er afskåret for noget af den information som ligger på hjemmesiden om Københavns Kommunes tilbud.

Nedenfor vil vi først forholde os til læsevenlighed, forståelse og anvendelse (den mere tekniske del), og derefter har vi en række mere indholdsmæssige bemærkninger til den service, som kommunen giver:
 

Den tekniske del

Høringsudgaven er en samlet beskrivelse af tekster fra hjemmesiden. Det er derfor svært at forholde sig til læsevenlighed og forståelse. Der er mange gentagelser af tekster og høringsudgaven kan for læseren virke ugennemarbejdet.

I Afsnittet om plejevederlag skiftes mellem at bruge formen ”du” til borgeren og til borgerens pårørende. Det kan derfor være uklart, hvem teksten henvender sig til.

Fra forvaltningernes side ønskes der en harmonisering mellem de to kvalitetsstandarder. I ”Hjælp til hverdagen” er der nogle afsnit, hvis ordlyd med fordel kan bruges i ”Ældre i København”. Det drejer sig om afsnittet ”Sådan bruger du klippekortet” (s.12), ”Frivillighed” (s. 16) og ”Borgerservice og hjælp til IT” (s. 36).

Vedr. klippekortet skal teksten om det trykte klippekort dog fjernes. Vedr. afsnittet om frivillighed kan der desuden henvises til Frivilligcentre i Københavns Kommune.
Under ”Hjælp i hjemmet” fremgår det imidlertid ikke, hvor mange timer man kan få til ekstra rengøring. Dette bør således fremgå tydeligt af afsnittet.

Vedr. ”Tilbud og støtte til pårørende” er det på hjemmesiden uklart, hvad man tilmelder sig af pårørendetilbud, og hvordan får man som pårørende information om pårørendetemadag. Dette skal vi derfor opfordre til, kommer til at fremstå klarere.
 

Den indholdsmæssige del 

Borgere, der skal på lindrende ophold og have palliativ pleje, og som kommer hjemmefra, skal selv sørge for at betale for transport. Transporten bliver betalt, hvis borgerne kommer fra hospital eller skal have liggende transport. Ældrerådet så meget gerne at transporten, herunder opgaven med at arrangere transporten, blev betalt for alle der skal indlægges til palliativ pleje.

I strakspakken til borgere med hastigt fremadskridende sygdom er det præciseret, at det ikke gælder kræft. Kræft kan også være hurtigt fremadskridende, derfor er der borgere indenfor denne gruppe, der også burde kunne få strakspakken.

Herudover er det beskrevet, hvad strakspakken omfatter, og I Ældrerådet er vi af den opfattelse, at et akut behov for sygeplejeartikler med fordel også kan være en del af pakken.

Med tilbud om Madklippekort kan man købe mad på en restaurant én gang om ugen, men der er alene to restauranter tilmeldt ordningen. Vi skal derfor opfordre til at man overvejer, om man kan gøre mere for at flere restauranter tilmelder sig ordningen.

Der er mange tilbud om genoptræning, og i Ældrerådet har vi et ønske om, at borgere efter genoptræning støttes til at komme videre herfra. Således kunne der, efter vores opfattelse, med fordel være et tilbud om fx brobygning til et aktivitetscenter, ældreklub, Gigtskolen eller idrætsforeninger, i disse tilfælde.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen 
Formand, Ældrerådet

Hanne Simonsen
Formand, Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg

Margit Schrøder 
Formand, Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg