Høringssvar vedr. Beretning om magt for 2022

Høringssvar fra 30. august 2023.

Københavns Ældreråd takker for høring af 29. juni 2023 vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Beretning om magt for 2022, som vi har læst med stor interesse.

Vi sætter i rådet stor pris på, at det er et område, der arbejdes grundigt med, da det er et redskab, der er med til at begrænse magtanvendelsen mest muligt og sikre, at socialpædagogisk støtte, omsorg og pleje altid går forud for brug af magt.

Vi finder desuden, at det er godt, at der i forvaltningen i 2023 fortsat arbejdes med at skærpe opmærksomheden på balancen mellem omsorgspligt og omsorgssvigt, da der er mange forskellige hensyn, som særligt for ikke-faglærte medarbejdere muligvis kan være komplekst at navigere i. Det er ligeledes godt, at de demensfaglige rådgivere har en opmærksomhed på at sparre og dele viden på tværs af enhederne.

Vi finder det desuden positivt, at alle medarbejdere og ledere tilbydes e-læringsmoduler omhandlende magtanvendelse. I lyset af de aktuelle rekrutteringsudfordringer, mener vi imidlertid også, at vikarer og afløsere mv., som minimum bør få et introduktionskursus (f.eks. som e-læringsmoduler), hvor de blandt andet også introduceres for magtanvendelsesområdet.

Såfremt det ikke allerede er tilfældet, skal vi også opfodre til at ledere og medarbejdere løbende tager e-læringsmodulerne, sådan at kendskab og viden til reglerne typisk er præsent på alle enheder. I den sammenhæng mener vi også, at det er en ledelsesmæssig opgave at sikre, at alle medarbejdere forstår, hvorfor det er vigtigt at indberette eventuelle magtanvendelser, og er motiverede herfor. I den sammenhæng vil vi også rose forvaltningen for at sikre, at arbejdsgangen fremadrettet bliver simplere og mindre tidskrævende for enhederne.

Ældrerådet skal afslutningsvis bemærke, at vi også kommer til at følge Tranæs-udvalgets overvejelser i forhold til en eventuel ændring af magtanvendelsesreglerne.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen
Formand, Ældrerådet

Hanne Simonsen
Formand, Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg

Margit Schrøder
Formand, Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg