Høringssvar vedr. bustilpasning ifm. med åbning af Sydhavnsmetroen

Høringssvar fra 31. maj 2023.

Københavns Ældreråd takker for høring af 25. april 2023 vedr. bustilpasning i forbindelse med åbning af Sydhavnsmetroen – herunder Ny Ellebjerg St.

Vi skal generelt opfordre til, at busstoppesteder og indgange til stationerne placeres så tæt som muligt, så der er de mest optimale omstigningsforhold, da skift for borgere med gangbesvær og/eller et handicap kan være en udfordring. Derudover bør der være en opmærksomhed på, at der på de enkelte stationer er tydelig skiltning mellem busstoppesteder og stationsnedgange, og at der i forbindelse med de kommende ændringerne sker en forudgående grundig kommunikation til borgere.

I forhold til bustilpasningen til Sydhavnsmetroen finder Ældrerådet, at Movias anbefaling bestående af en kombination af scenarie 1B og elementer fra scenarie 2 virker fornuftig.

I forhold til bustilpasning af Ny Ellebjerg St. finder vi, at forslaget om, at bus 1A fremadrettet fast kører ind på vendesløjfen på nordsiden af Ny Ellebjerg St. for at opnå en tæt forbindelse til stationen virker mest hensigtsmæssigt. Det er vigtigt, at borgere med gangbesvær og/eller et handicap har en mulighed for at tage en bus eller skifte fra 4A til 1A for at kunne stå af i umiddelbar nærhed af Ny Ellebjerg St. Selvom det formentlig vil kræve en større økonomisk prioritering, mener vi, at det er den mest holdbare løsning i forhold til at sikre god tilgængelighed, og at det er et hensyn som bør vægte højere end, at passagerer oplever forlænget rejsetid.

Såfremt løsning 2 vælges (dvs. nyt stoppested ved Følager/Poppelstykket) skal vi i rådet desuden foreslå, at gangbroen midt på perronerne forlænges syd henover Øresundsbanen med forbindelse til plejehjemmet Solgavens parkeringsareal, som ligger i direkte forbindelse med Følager. Herved spares omvejen via Køge Bugt S-bane 1. sals perroner, ligesom Solgaven Plejehjem muligvis kan knyttes direkte til den forlængede gangbro.

Derudover skal vi opfordre til, at de involverede aktører har en opmærksomhed på, at der er gode elevator- og toiletforhold særligt ved de trafikale knudepunkter samt bænke eller hvilepladser, og at alle trappetrin er afmærket med prikker i hele trappetrinnets længde, da det ellers kan være svært for borgere med synshandicap at vurdere afstande mv. Derudover ser vi gerne, at forhold til cykelparkering indtænkes ved stationerne, sådan at man mindsker gener fra cykler, der er parkeret på hele stationsområdet.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Peder Blom, Formand, Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg