Høringssvar vedr. den kommunale tilsynspolitik og - koncept 2024

Høringssvar fra d. 27. september 2023

Københavns Ældreråd takker for høringen af 31. august 2023 vedrørende den kommunale tilsynspolitik og - koncept 2024.

I Ældrerådet er vi generelt positive i forhold til kommunens tilsynskoncept, fordi vi ser tilsynet som et redskab der giver nogle vigtige observationer, og dermed skaber en både høj og tværgående læringsværdi, som kan gavne ældre borgere. Vi skal i den sammenhæng særligt fremhæve, at vi finder BDO’s observationer fra konkrete måltidssituationer for særdeles gavnlige i forhold til at kommunen kan drage relevant læring herfra, og dermed fagligt løfte et område, som har stor betydning for ældre.

Vi mener herefter det er positivt, at der lægges op til at aftentilsynene på tre udvalgte plejehjem fastholdes, for disse tilsyn kan netop være med til at give et billede af kvaliteten hen over et helt hverdagsdøgn. Og vi mener også det er positivt og relevant, at afprøvningen af pårørendeinterviews forlænges til og med 2024 – og vi ser gerne at disse tilføjes som en del af den faste metode i det kommunale tilsyn.

Derimod er vi betænkelige ved at de fem-syv årlige fokuserede tilsyn udgår, og vi er ikke nødvendigvis enige i, at der er tale om et overlap ift. Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn. Vi mener, at der er tale om en potentiel uheldig udvikling, når kommunen fjerner tilsyn som kan være med til at understøtte at ældre borgere får den rette medicin, den rigtige ernæring, den korrekte sårpleje m.v. Vores holdning er således uændret i forhold til det vi allerede har givet udtryk for i forbindelse med afbureaukratiseringsprocessen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Det samme gælder vores holdning i forhold til hjemmesygeplejen, hvor vi mener det er betænkeligt at afskaffe tilsyn. Vi mener ikke, at audit kan erstatte egentlige tilsyn. Som vi også bemærkede i forbindelse med afbureaukratiseringsprocessen, så kan der være en risiko for, at man ikke længere kan monitorere den faglige kvalitet på tværs af forvaltningen, og at nogle enheder vælger at nedprioritere forbedringsarbejdet.

Vi skal herudover bemærke, at vi i Ældrerådet også har opmærksomhed på tilsyn i forhold til området for selvudpegede hjælpere, herunder har vi blandt andet fokus på, om hjælperne har en rehabiliterende tilgang til arbejdet. I Ældrerådet er vi i kontakt med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen herom, idet vi har aftalt opfølgning i løbet af efteråret.

Ældrerådet kommer til at følge udviklingen på tilsynsområdet tæt, og vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen 
Formand, Ældrerådet

Hanne Simonsen
Formand, Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg

Margit Schrøder 
Formand, Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg