Høringssvar vedr. effektiviseringsforslag SU11a. Stop for automatisk vederlagsfri transport til omsorgstandpleje

Høringssvar fra 12. april 2023.

Københavns Ældreråd takker for høring af 31. marts 2023 vedr. effektiviseringsforslag SU11a. Stop for automatisk vederlagsfri transport til omsorgstandpleje.

Vi finder i rådet, at det er en god løsning, at rammen for ekstra ture med flextrafik fremadrettet forøges fra 20 til 22 ekstra årlige ture for borgere, der er visiteret til omsorgstandplejen og til flextrafik.

Vi har i rådet derudover en opmærksomhed på, hvorvidt afskaffelsen af vederlagsfri transport til omsorgstandplejen eller de foreslåede skalerede scenarier medfører en øget administration, der vanskeliggør proceduren unødigt for borgere og medarbejdere, og ikke står mål med den forventede effektivisering.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Pia Weise Pedersen,  Næstformand