Høringssvar: Forslag til revideret regulativ for husholdningsaffald

Høringssvar fra 15. maj 2023.

Ældrerådet har drøftet forslaget til revideret regulativ for husholdningsaffald. I rådet støtter vi naturligvis målet i Ressource- og Affaldsplan 2024 Cirkulær København om, at 70 procent husholdningsaffald skal indsamles til genanvendelse.

I Ældrerådet har vi dog en bekymring for ældre, som af helbredsmæssige årsager eller på grund af mangel på egnede forhold i boligen ikke har mulighed for at affaldssortere. Det er rådets holdning, at disse borgere enten bør ’fritages’ fra ordningen eller bevilges hjælp til at sortere affald og til at bringe affaldet ned fra lejligheden. Vi ved, at nogle borgere er visiteret til hjemmepleje, herunder også hjælp til affald, og vi skal i rådet derfor også opfordre til, at Teknik- og Miljøforvaltningen inddrager Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som varetager hjemmeplejen, om de relevante ændringer.

Det fremgår af regulativet, at Teknik- og Miljøforvaltningen kan vælge at opstille beholdere hos grundejer og at opstille beholdere og containere i nærområdet til opbevaring af bleaffald. Det er imidlertid uklart, hvor og ud fra hvilke kriterier nærområdet defineres. Vi har i rådet en bekymring for, hvorvidt alle borgere har mulighed for let at tilgå beholdere og containerne, og vi skal bl.a. opfodre til, at placeringer af opsamlingsbeholdere fx sker i samarbejde med lokaludvalg og øvrige relevante parter.

Vi undrer os i rådet derudover over formuleringerne i afsnittet om Digital selvbetjeningen, idet det fremgår, at meddelelser til kommunen i relation til affaldsordninger omfattet af regulativet skal indgives ved anvendelse af Københavns Kommunes digitale selvbetjeningsløsning, og at meddelelser, som ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, medmindre der foreligger særlige forhold, der gør, at meddelelsen ikke må forventes at kunne indgives ved digital selvbetjening. Vi skal her opfordre til, at det konkretiseres, hvor borgere kan henvende sig for nærmere afklaring af disse forhold, eller at det fx skrives ind, at det bl.a. gælder borgere, som er fritaget fra Digital Post.

Derudover skal vi afslutningsvis opfordre til, at der sker en ordentlig kommunikation til borgere, når affaldsregulativet træder i kraft.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Peder Blom Formand, Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg