Høringssvar vedr. investerings- og innovationsforslag ifm. budget 2024 på Kultur- og Fritidsforvaltningens område

Høringssvar fra 29. marts 2023.

Københavns Ældreråd takker for høring af 9. marts 2023 vedr. investerings- og innovationsforslag ifm. budget 2024 på Kultur- og Fritidsforvaltningens område.

Vi sætter i rådet stor pris på, at forvaltningen i år har tilrettelagt en proces, hvor vi bliver hørt i forbindelse med behandling af budget 2024 på jeres område. Vi ser meget gerne, at vi fremadrettet bliver hørt om investerings-, effektiviserings- og innovationsforslag samt bevillingsudløb på jeres område, da der kan være indsatser mv., som på forskelligvis vedrører ældre i Københavns Kommune.

I forhold til de forelagte investerings- og innovationsforslag virker de fornuftige, og vi sætter i rådet pris på, at forslagene primært er af administrativ karakter, og at de umiddelbart ikke har væsentlig betydning for ældre københavnere. Vi har derfor også kun følgende få bemærkninger til forslagene.

I forhold til investeringsforslaget om etablering af nyt bookingteam I Kultur- og Fritidsforvaltningen vil vi gerne rose, at der er opmærksomhed på, at der i forbindelse med booking af f.eks. idrætsbaner eller mødelokaler i nogle tilfælde kan være behov for, at borgere kan komme i kontakt med en medarbejder med henblik på afklaring af eventuelle komplicerede henvendelser. Det er for rådet positivt, at man ser en værdi i, at telefonisk kontakt bl.a. kan føre til ’straksafklaringer’, og dermed også være en måde, hvorpå forvaltningen mindsker ressourceforbruget i andre sammenhænge.

Vi ved, at en stor gruppe af ældre i dag har svært ved at følge med digitaliseringen og teknologiens udvikling. I rådet har vi derfor også en generel opmærksomhed på, at ældre ikke afholdes fra at bruge, de tilbud kommunen tilbyder, f.eks. fordi de ikke kan benytte en digital selvbetjeningsløsning, eller ikke ved, hvor de kan henvende sig for hjælp. Vi skal derfor opfordre til, at der altid tænkes i alternative løsninger i forhold til at vejlede og hjælpe gruppen af ikke digitale borgere.

I forhold til bevillingsudløb på Kultur- og Fritidsforvaltningens område vil vi desuden særligt fremhæve, at det er vores holdning, at der bør findes midler til genindførelse af halinspektører i hallerne i København, da det bl.a. har en præventiv effekt og er med til, at særligt ældre også føler sig trygge ved besøg i hallerne. Vi vil også gerne fremhæve, at der bør findes midler til at der fortsat kan afholdes koncerter og teater på plejehjem og aktivitetscentre, da oplevelserne er med til at understøtte fællesskabet og skabe liv og glæde for borgere, der har svært ved at komme rundt i byen.

Vi ser i rådet frem til at følge den videre proces, og vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret, hvis der skulle være behov for det.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Anders Lund, Formand, Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg