Høringssvar vedr. Københavns Kommunes ældrepolitik 2023-2026

Høringssvar fra 27. september 2023.

Københavns Ældreråd takker for høringen af 21. august 2023 vedrørende Københavns Kommunes nye ældrepolitik 2023-2026.

En politik er relevant, hvis den tager afsæt i virkeligheden for de borgere den handler om. Derfor vil vi også gerne rose politikken i forhold til at indholdet har udgangspunkt i blandt andet borgermøder, hvor vi som Ældreråd også var inviteret.

Når det er sagt, så kan en politik, uagtet hvor relevant den end måtte være, ikke stå alene, hvis den ikke omsættes til konkrete handlinger (handleplaner) og indsatser. I Ældrerådet er vores fokus derfor på implementeringen af politikken og vores fælles samarbejde herom, sådan at ældre borgere har gavn af, at vi har en ældrepolitik i vores kommune. Vi ser derfor frem til samarbejdet når politikken er vedtaget, herunder også samarbejdet i forhold til de udfordringer som manglen på uddannede medarbejdere giver på ældreområdet.

I forhold til ældrepolitikkens tre temaer skal vi konkret bemærke, at temaet om ”Flere gode leveår” bør tilføjes en sætning om pleje og omsorg for ældre, som er nødt til at bo på plejehjem, sådan at delene fra Værdighedspolitikken afspejles i Ældrepolitikken, og dermed understøtter at man som borger også skal have det godt og værdigt i den sidste tid.

Herudover skal vi foreslå, at temaet om ”Flere gode leveår” tilføjes en sætning om, at ældre jobparate borgeres adgang til både det private og offentlige arbejdsmarked skal prioriteres, så den højere pensionsalder ikke blot ender i en endnu længere periode udenfor arbejdsmarkedet. Københavns Kommune såvel som kommunens private virksomheder har gode muligheder for kvalificeret arbejdskraft med den rette fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdstiden for de ældre borgere.

Ældrerådet skal også bemærke, at temaet ”Lige behandling – men ikke ens behandling” bør tilføjes en sætning om at borgere, som ikke er digitale og som heller ikke på noget tidspunkt bliver en del af det digitale (digitaliseringen), har mulighed for at have et godt og værdigt liv.

Vi skal derudover konkret foreslå, at temaet om ”Stærke og rummelige fællesskaber” tilføjes en sætning om seniorbofælleskaber, sådan at kommunens intentioner og ambitioner på området flugter med de mange ældres ønsker om netop at danne stærke og rummelige fællesskaber i form af seniorbofællesskaber.

I forhold til temaet om ”Stærke og rummelige fællesskaber” skal vi desuden bemærke, at vi i Ældrerådet er glade for intentionen om mere systematisk samarbejde med pårørende og ser frem til handling på området.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen
Formand, Ældrerådet

Hanne Simonsen
Formand, Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg

Margit Schrøder 
Formand, Ældrerådets Sundheds- og Omsorgsudvalg