Høringssvar vedr. udkast til digitaliseringsstrategi for Kbh. kommune

Høringssvar fra d. 2. november 2023

Københavns Ældreråd takker for Økonomiforvaltningens høring af 11. oktober 2023, idet vi også ønsker at takke kontorchef Caroline Hegelund for den informative og gode orientering om digitaliseringsstrategien, som gav os en overordnet forståelse vedrørende tanken bag strategien.

Den øgede digitaliseringsgrad af de kommunale løsninger fylder meget for gruppen af borgere 60+ år. For en dels vedkommende er oplevelsen, at digitaliseringen giver øget frihed, herunder mulighed for selv at gøre tingene, og når man selv ønsker det.
Men i en række tilfælde skaber digitaliseringen bekymring. Ikke mindst i forhold til borgere, som ikke er digitale (og heller aldrig bliver det), og i forhold til borgere, som hænger i en tynd digital tråd.

Derfor står digitalisering også højt på Ældrerådets dagsorden, og vores hovedfokus er her – ligesom det er helt generelt - at kommunen altid skal tilrettelægge indsatser og løsninger med udgangspunkt i den enkelte borgers situation. Det vil sige, at hvis digitalisering ikke er med til at skabe et bedre københavnerliv, med visionens egen ordlyd, så er kommunen nødt til at finde en alternativ løsning for borgeren.

Det er vores opfattelse at den alternative løsning fortsat skal udgøres af en menneskelig kontakt, sådan at borgere, der har behov for personlig (analog) hjælp, har mulighed for det. Ellers er digitaliseringen et redskab der er med til at øge uligheden mellem borgere i stedet for at løse udfordringer for borgere.

I den sammenhæng er det vigtigt, at kommunen overordnet og løbende er opmærksom på de etiske dilemmaer, der opstår i takt med at de digitale løsninger udvikler sig, herunder udvikler sig længere og længere væk fra menneskelig kontakt.

I forhold til gruppen af borgere 60+ år, som bruger digitale løsninger, men hvor brugen er forbundet med en vis grad af usikkerhed og utryghed, skal Ældrerådet opfordre til, at der generelt er fokus på høj grad af brugerinddragelse, involvering, uddannelse, innovative løsninger m.v., sådan at løsningerne løbende målrettes de behov, der er, og opstår.

Vi skal herudover opfordre til, at kommunen også har et overordnet fokus på, hvordan man kan arbejde med den digitale utryghed, som viser sig, når man som ældre borger har anvendt en konkret digital løsning, men er i tvivl om man har gjort det korrekt – dvs. hvordan kan man som borger guides intuitivt under brugen af en konkret digital løsning.

Usikkerhed kan i nogle sammenhænge også udmønte sig i at borgere 60+ år oftere er mål for svindel, og oplever misbrug på nettet. Vi skal derfor opfordre kommunen til at have løbende og overordnet opmærksomhed på IT-sikkerhed, hvor især ældre er en sårbar gruppe.

Vi skal desuden opfordre til, at kommunen løbende retter opmærksomhed på at de teknologier, som medarbejdere anvender som led i deres arbejde, ikke medfører forhindringer for medarbejderne, fx på grund af sproglige eller øvrige barrierer – dette vil i sidste ende også kunne få uhensigtsmæssige konsekvenser for borgerne.

I Ældrerådet vil vi have opmærksomhed på de konkrete forvaltningsrettede handleplaner, og vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen 
Formand, Ældrerådet 

Pia Weise Pedersen
Næstformand