Høringssvar vedr. udkast til Københavns Kommunes Inte-grations- og medborgerskabspolitik 2023-2026

Høringssvar fra 9. marts 2023.

Bemærkninger

Generelle bemærkninger
 • Ældrerådet støtter op om, at Københavns Kommune arbejder for at fremme integration og styrke medborgerskabet i byen.

 • Ældrerådet mener, at det er vigtigt med sprogundervisning, og at det er vigtigt at ældre med minoritetsetnisk baggrund har kendskab til kommunens forskellige tilbud. Det er afgørende, at kommunen generelt er opsøgende i forhold til at minoritetsetniske ældre benytter kommunens tilbud.

 • Ældrerådet mener, at der bør være et generelt fokus på at ændre reglerne om gebyr for tolkebistand, da reglerne kan være med til at skabe øget ulighed.

Forslag til ændringer i indledende afsnit (forord, indledning og pejlemærker og principper)
 • Ad. Indledning Ældrerådet er imod brugen af ordet ”modborgerskab” i for-hold til det lille mindretal af københavnere med etnisk minoritetsbaggrund, som lever i isolerede miljøer, da vi me-ner, at det er stigmatiserende.
Forslag til ændringer i ”Beskæftigelsesområdet”
 • Ingen bemærkninger
Forslag til ændringer i ”By- og boligområdet”
 • Ingen bemærkninger
Forslag til ændringer i ”Kultur- og fritidsområdet”
 • Ingen bemærkninger
Forslag til ændringer i ”Socialområdet”
 • Ingen bemærkninger
Forslag til ændringer i ”Sundheds- og omsorgsområdet”
 • Ældrerådet mener, at der skal være ordentlige forhold for selvudpegede hjælpere, jf. ordningen i servicelovens § 94, som giver ældre mulighed for at udpege en hjælper til at udføre det arbejde, som den kommunale hjemmepleje ellers ville stå for, og som i overvejende grad anvendes af familier med etnisk minoritetsbaggrund.

 • Det er i den sammenhæng vigtigt, at kommunen understøtter, at selvudpegede hjælpere får bedst mulige forudsætninger for at varetage arbejdet. Vi mener, at selvudpegede hjælpere skal have mulighed for sparring og dialog, og at selvudpegede hjælpere f.eks. skal have adgang til kurser m.v. På den måde vil kvaliteten blive løftet ift. det arbejde som selvudpegede hjælpere udfører for de ældre. Ældrerådet mener også, at selvudpegede hjælpere skal understøttes i at arbejde med en rehabiliterende tilgang ift. den ældre.

 • Ældrerådet finder det positivt, at der på sundheds- og omsorgsområdet, er et særskilt fokus på demens, diabetes og hjertesygdomme.

 • Det er afgørende, at kommunen er opsøgende i forhold til at minoritetsetniske ældre benytter tilbuddene f.eks. i forhold til senior- og ældreklubber og kommunens sundhedshuse og sundhedscentre samt profilplejehjem.

Forslag til ændringer i ”Børne- og ungdomsområdet”
 • Ingen bemærkninger
Forslag til ændringer i ”Statistiske definitioner”
 • Ingen bemærkninger