Høringssvar vedrørende opførelse af nyt plejehjem på Molestien

Høringssvar fra d. 1. november 2023

Københavns Ældreråd takker for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens høring af 11. oktober 2023. I Ældrerådet er vi generelt positive i forhold til at der opføres nye plejehjem, men vi har imidlertid en konkret bekymring i forhold til trafikstøjniveauet og mængden af trafikos for så vidt angår Molestien.

Vi mener det er afgørende, at kommende beboere på Molestien ikke udsættes for et støjniveau, som overstiger de vejledende grænseværdier. Vi har i den sammenhæng noteret os, at støjniveauet er op til 80 dB på dele af friarealet, op til 68 dB på dele af boligfacaderne og op til 75 dB på dele af erhvervsfacaderne. Derfor mener vi, at det skal sikres i planlægningen, at grænseværdierne for støjniveauet i bygningerne, og på de udendørsopholdsarealer, kan overholdes.

Herudover mener vi, at det er vigtigt, at kommunen forholder sig til forureningsgraden (trafikos), når man vælger en konkret placering af et plejehjem, og for så vidt angår Molestien finder vi det bekymrende, at Sydhavnsgade/Sjællandsbroen således er en af de mest belastede veje i København.

Vi er opmærksomme på, at der altid vil være en balance at tage højde for mellem rimelig ro og trafikstøj samt forureningsgrad (mængden af trafikos), når der opføres plejehjem i en kommune af Københavns størrelse. Men når det er sagt, bør grænseværdierne efterleves, og der må skabes nogle gode og hensigtsmæssige løsninger, sådan at beboerne har et godt ældreliv på plejehjemmet – både når beboerne opholder sig indenfor og udenfor.

I Ældrerådet er det vores vurdering, at der er behov for parkeringspladser, uagtet plejehjemmets stationsnære beliggenhed. Det gælder både af hensyn til medarbejdere, men også i forhold til pårørende, som skal have mulighed for at kunne hente og bringe beboere på plejehjemmet samt flextrafik m.fl. Vi mener videre, at Sjællandsbroen, på grund af sin markante trafik, i visse tilfælde vil kunne udgøre en barriere i forhold til adgangen til Metrostationen.

Herudover skal vi i Ældrerådet bemærke, at vi finder størrelsen på tagterrasserne for forholdsvis små henset til, at der er påtænkt 120 boliger på plejehjemmet, og i forhold til den betydning, som netop tagterrasserne påtænkes at skulle have.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen
Formand, Ældrerådet