Effektiviseringskatalog til budget 2025

Københavns Ældreråd takker for modtagelsen af Teknik- og Miljøforvaltningens effektiviseringskatalog til budget 2025, herunder mødet vedrørende effektiviseringerne den 16. januar 2024, idet Ældrerådet har følgende bemærkninger:

Hjemtagelse af graffitirenhold

I Ældrerådet mener vi, at graffiti i gadebilledet er utryghedsskabende, og vi er bekymrede for at hjemtagelse af graffitirenhold vil blive en forringelse i forhold til den nuværende standard fra eksterne leverandører.
I ”Tryghedsundersøgelsen 2023” angiver 14 % af borgerne i København at de i meget høj grad er bekymrede for hærværk f.eks. graffiti i deres nabolag. 41% er i nogen/mindre grad bekymrede. Vi ved, at ældre medborgere har en større tilbøjelighed, end andre aldersgrupper, til ikke at gå ud, hvis de oplever utryghed.
Ulovlig graffiti bliver juridisk set betragtet som hærværk og kan udløse bøde, krav om erstatning og fængsel, og undersøgelser har vist, at der i områder med meget graffiti er væsentlig mere kriminalitet end i områder uden. Siden Københavns Kommune udliciterede opgaven er der sket en mærkbar forbedring af fjernelsen af graffiti i byen. Ordningen har fungeret meget professionelt.
Vi er på den baggrund bekymrede over forslaget om hjemtagelse til kommunen, idet det angiveligt bliver vanskeligt at opretholde det høje niveau. Det er vigtigt at holde fast i strategien om konsekvent reaktion på graffiti, for hvis graffitien ikke fjernes dagligt, så breder den sig hurtigt.
Med hensyn til en besparelse, hvis Københavns Kommune selv står for graffitirengøring, vil der, udover udgifter forbundet med indkøb af diverse redskaber og maskiner til formålet også løbende skulle bruges penge på vedligeholdelse af disse.

 

Bynatur som løftestang

Ældrerådet mener, at navnet ”Bynatur som løftestang” ikke er særlig beskrivende og dækkende for projektet, men vi synes i øvrigt godt om projektet ”Rute til RO”. Vi mener således, at det bør fortsætte i sin nuværende form, og at kendskabet til ”Rute til RO” skal fremmes til gavn for byens borgere.

 

Lukning af toilet med opsyn på Vesterbros Torv

I Ældrerådet er vi principielt imod lukning af toiletter i byen, idet toiletter er noget ældre borgere, efterspørger i stor stil.
Når toilettet på Vesterbros Torv benyttes mindre, er noget af forklaringen den forkortede åbningstid. Det underjordiske toilet er ikke særligt ældrevenligt og slet ikke handicapvenligt, så Ældrerådet foreslår derfor, at det erstattes af et handicaptoilet i gadeniveau.

 

Nedskalering af cykeloprydning

Cykelparkering ved S-togs- og Metrostationer er et stort problem, der i høj grad går ud over tilgængeligheden. I Ældrerådet er vi derfor imod forslaget om nedskalering af cykeloprydning, fordi besparelsen på 1 årsværk ud af i alt 3 årsværk vil medføre en forringet cykeloprydning, og besparelsen udgør herudover - set i det store hele - kun 400.000 kr. pr. år. Nedskalering af cykeloprydning kan/vil også medføre en ond cirkel, hvor antallet af henkastede cykler vil være selvforstærkende.
Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand  Ældrerådet

Peder Blom, Formand, Teknik- og Miljøudvalget