Høringssvar vedrørende budgetbidrag 2025

En af vores væsentligste opgaver i Københavns Ældreråd er at rådgive Borgerrepræsentationen i ældrepolitiske spørgsmål.

Høringsproces


En af vores væsentligste opgaver i Københavns Ældreråd er at rådgive Borgerrepræsentationen i ældrepolitiske spørgsmål. I Københavns Kommune omfatter høringspligten for Borgerrepræsentationen, herunder de stående politiske udvalg, alle forslag, der vedrører ældre. Det fremgår af vedtægten for Københavns Ældreråd, godkendt i Borgerrepræsentationen den 2. marts 2023.
Når vi finder grund til at minde om høringspligten her er det fordi, vi ikke mener, at der har været den fornødne høring i forhold til de besparelsesforslag til budgetbidrag 2025, der (som en tyv om natten) er foreslået eller formuleret efter dialogmødet den 28. februar og 1. behandlingen den 29. februar (herunder forslaget om reduktion i ensomhedsmidler).
For os står den inddragende proces, kulminerende med dialogmødet, i skærende kontrast til det efterfølgende forløb op til 2. behandlingen af budgetbidraget.
De årlige budgetter adskiller sig ikke fra alle andre områder, vi som Ældreråd skal høres om. Den demokratiske proces devalueres, når høringspligten ikke efterleves, og Borgerrepræsentationen, herunder de stående udvalg, får ikke et tilstrækkeligt nuanceret og perspektiveret grundlag at træffe beslutning ud fra. I Ældrerådet skal vi derfor opfordre til, at der fremadrettet tilrettelægges en proces, hvor vi som Ældreråd inddrages i form af en formel høring når der er nye budgetforslag efter 1. behandlingen af budgetbidraget og op til 2. behandlingen, sådan at vi kan varetage vores lovbestemte rådgivende rolle.
I Ældrerådet vil vi herudover bemærke, at vi finder, at budgetmaterialet til 2. behandlingen er vanskeligt at orientere sig i, hvilket bidrager til en uheldig oplevelse af manglende gennemsigtighed i forhold til, hvilke beslutninger der allerede er truffet efter 1. behandlingen, og hvilke beslutninger, der udestår m.v.


Konkrete bemærkninger til budgetbidrag 2025


SU21 Alle borgere skal have mulighed for at deltage i fællesskaber og aktiviteter i civilsamfundet - Udfasning af klippekortordningen i hjemmeplejen
I Ældrerådet har vi allerede med henvendelse af 16. april 2024 gjort opmærksom på, at vi under ingen omstændigheder støtter en udfasning af klippekortordningen i hjemmeplejen. Klippekortet er af uvurderlig betydning for de ældre hjemmeboende borgere, som med klippekortet får tilført en halv times ugentlig livskvalitet og livsglæde. Klippekortet giver selvbestemmelse og indflydelse på eget liv.
Klippekortet er en af de få personlige rettigheder, som den ældre har. Det har derfor stor principiel betydning med den halve time, som klippekortet giver den ældre til selv at bestemme, om hun eller han vil ud at gå en tur, en tur i butikker eller bare have mulighed for én at tale med. Det faktum understøtter resultaterne fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningens egen brugerundersøgelse, hvor tallene viser, at klippekortet netop fungerer godt i hjemmeplejen. I Ældrerådet undrer vi os over, hvordan det kan være et argument for at udfase klippekortordningen i hjemmeplejen, at andre kommuner alleredehar gjort det samme, når Sundheds- og Omsorgsforvaltningen selv bemærker, at en udfasning netop kan betyde tab af livskvalitet for ældre borgere. Hvorfor skal Københavns Kommune sætte barren lavt på ældreområdet, når man ved, at klippekortet virker.
Det er også vigtigt for os at understrege i den sammenhæng, at vi finder det yderst problematisk og bekymrende når midler, som staten én gang har givet til ældreområdet, her klippekortordningen, ikke anvendes efter formålet. Vi mener heller ikke, at en kommende ældrereform – hvor vi ikke kender indholdet endnu – kan bruges som card blanche, hvor alle mulige besparelsesforslag kan gå i ly af.
En afskaffelse af klippekortet vil ikke kun blive bemærket i offentligheden, som forvaltningen anfører, men vil i særdeleshed – og endnu vigtigere - blive bemærket hos de ældre borgere, der konkret bliver ramt af en udfasning. Klippekortet skal derfor bestå i sin egen ret, og ikke udfases, ændres til noget andet eller indgå i en anden sammenhæng.

SU13 Reduktion af ensomhedsmidler målrettet ældre borgere

Ensomhed er et kæmpestort problem blandt ældre, og gruppen af borgere 75+ år er nogle af de borgere, der er mest ensomme. Ensomhed ”sætter sig” og påvirker alle dele af livet (fysisk sundhed såvel som mental sundhed), hvis man ikke handler og sætter ind med forebyggelse og initiativer, der nedbryder ensomhed.
I Ældrerådet synes vi derfor godt om ambitionen i Ældrepolitikken om ”stærke og rummelige fællesskaber”, herunder at man gennem fællesskaber (både store og små) og aktiviteter kan mindske ensomhed og fremme livskvalitet.
Men vi mener, at hvis SU13 bliver en realitet, uanset niveauet af besparelser, vil det være en beslutning i direkte modstrid med Ældrepolitikkens ambitioner om stærke og rummelige fællesskaber, der kan være med til at skabe mening og øge livskvaliteten hos ældre og reducere ensomhed.
Vi deltager i Ældrerådet på den årlig messe for nye og kommende pensionister, og senest, den 16. marts, var der flere ældre borgere, som henvendte sig om netop ensomhed. Seniormessen er et godt eksempel på, hvordan nye og kommende pensionister kan komme ud, blive grebet og inspireret af noget, og måske komme ind i et fællesskab, hvis det er dét, de ønsker. Det er nævnt helt konkret i Ældrepolitikken, at det forhold, at man har forladt arbejdsmarkedet kan være den faktor som gør, at man finder det svært at finde en plads i fællesskabet.
Ældrerådet kan ikke støtte SU13 om reduktion af ensomhedsmidler målrettet ældre borgere.

SU14B Skærpet visitation og praktisk støtte - hver 3. uge
Robotstøvsugere

I Ældrerådet er vi meget bekymrede for alle tre scenarier i forslaget, da vi er af den opfattelse, at borgere kun visiteres til rengøring, hvis vurderingen er, at man virkelig har brug for det. Det kan derfor være svært at forstå, at robotstøvsugere kan kompensere for den ældres funktionsnedsættelse i samme omfang som en person kan. Det undrer os også i den sammenhæng, at robotstøvsugere beskrives som noget, der giver den ældre frihed, når funktionen reelt ikke er der. Herudover vil robotstøvsugeren alene kunne være et supplement til en grundig rengøring.
Vi er dog indstillet på, at man kan lave et forsøg med robotstøvsugere, som man efterfølgende evaluerer, og vi mener desuden, at det skal være udgiftsneutralt for borgere, herunder indkøb af samt servicering af robotstøvsugerne.

SU15 Indkøbsordning – skærpet visitation og levering hver 2. uge

Vi er i Ældrerådet enige i, at borgere, der kan selv, skal selv. Men vi kan ikke støtte denne skærpede visitation og levering af varer hver 2. uge (ingen af scenarierne), som vi mener vil forringe livskvaliteten for borgerne og forhindre, at de fremadrettet får friske varer.

 

SU16 Takster – ophør af tilskud til borgernes egenbetaling

I Ældrerådet kan vi ikke bakke op om de tilskudsforringelser, der foreslås inden for en række områder med egenbetaling. En øget egenbetaling vil efter vores opfattelse især gå ud over de ældre borgere, der i forvejen har det mindste økonomiske råderum.
Vi vil samtidig gøre opmærksom på de seneste års inflation, som har ramt ældre borgere hårdt samtidig med at de offentlige ydelser, herunder folkepensionen, ikke er fulgt med inflationen.

 

SU18 Ophør af årlig ”Ekstra rengøring”

Ældrerådet kan ikke støtte et ophør af den årlige ekstra rengøring, fordi denne ekstra rengøring netop betyder, at nogle borgere kan få rengjort noget, de ellers ikke ville. Der er tale om borgere, som ikke kan selv. I Ældrerådet skal vi desuden bemærke, at det drejer sig om midler, som staten tidligere har øremærket til netop denne ekstra rengøring.
I Ældrerådet står vi naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af vores henvendelse, og vi ser i første omgang frem til vores foretræde den 18. april 2024, hvor vi vil uddybe ovenstående bemærkninger.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand,

Pia Weise Pedersen, Næstformand