Høringssvar vedrørende SUF - beretning om magt for 2023

Københavns Ældreråd takker for høringen af 23. april 2024 vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Beretning om magt for 2023, som vi har læst med stor interesse.

Vi sætter i rådet stor pris på, at det er et område, der arbejdes grundigt med, da det er et redskab, der er med til at begrænse magtanvendelsen mest muligt og ikke mindst understøtte at socialpædagogisk støtte, omsorg og pleje altid går forud for brug af magt. Ældrerådet bakker på det kraftigste op om, at forvaltningen fortsat arbejder med at skærpe opmærksomheden på balancen mellem omsorgspligt og omsorgssvigt, da der er mange forskellige hensyn, som særligt for ikke-faglærte medarbejdere kan være komplekst at navigere i. Det er ligeledes positivt, at de demensfaglige rådgivere har en opmærksomhed på tværgående sparring og videndeling.
Vi kan forstå, at der har pågået et arbejde med yderligere at udbrede tilbuddet om e-læringsmoduler omhandlende magtanvendelse til medarbejdere og ledere. Det er rigtig godt og vigtigt, og vi opfordrer til, at man løbende genbesøger e-læringsmodulerne, så kendskab og viden også fremadrettet er præsent og aktiveret på alle tilbud, særligt nu hvor enklere arbejdsgange er etableret.
I forlængelse deraf vil vi gerne fremhæve den ledelsesmæssige opgave at sikre, at alle medarbejdere forstår, hvorfor det er vigtigt at indberette alle magtanvendelser og er motiverede derfor. Ligesom sidste år, mener vi dog, i lyset af de aktuelle rekrutteringsudfordringer, imidlertid også, at vikarer og afløsere mv., som minimum bør få et introduktionskursus (f.eks. som e-læringsmoduler), hvor de blandt andet også introduceres for magtanvendelsesområdet. Dét både for medarbejdernes og borgernes skyld.
Rådet vil med interesse følge overgangen til CURA og hvilke ændringer i beretningen det medfører. Det skal bemærkes, at vi ikke ser det stigende antal indberettede magtanvendelser som et problem i sig selv, da det kan skabe grundlagt for mere indsigt og et mere retvisende billede af området. I forlængelse deraf vil vi forespørge på, om det fremadrettet kan fremgå af beretningen, hvor mange borgere antallet af magtanvendelser fordeler sig på, da det vil skabe en højere grad af gennemsigtighed og derved forståelse.
Ældrerådet vil afslutningsvist fremhæve vores stærke opbakning til og fokus på uddannelse. Fortsatte ressourcer til uddannelse og kompetenceudvikling har en fundamental betydning i arbejdet med at nedbringe brugen af magtanvendelser.
Vi kan derfor ikke opfordre og understrege nok, at man fortsat skal have et særskilt fokus på uddannelse, så medarbejderne selv har det faglige fundament til at indberette og understøttes deri. De demensfaglige rådgivere er en stor kapacitet i den retning og forvaltningens erfaringer med relevante pædagogiske metoder til at mindske brug af psykofarmaka skaber grobund for en - i Ældrerådets øjne - meget værdifuld udvikling.
Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand,

Hanne Simonsen og Margit Schrøder
Formænd, Beskæftigelses-, Integrations- og Socialudvalget