Høringssvar vedrørende Tillæg til Udviklingsplan for Amager Strandpark

Københavns Ældreråd takker for høring af 24. januar 2024 om tillæg til udviklingsplanen for Amager Strandpark om at benytte afbrænding som naturplejemetode.

I rådet vil vi gerne anerkende kommunens indsats for at bevare og forbedre de naturlige habitater i vores by. Vi vil dog gøre opmærksom på, at der kan være betydelige risici forbundet med afbrænding som metode til naturpleje, herunder:
-
Risiko for ukontrollerede brande, som kan føre til skade på ejendomme, truede dyrearter og udgøre en risiko for menneskers sikkerhed.
-
Risiko for forværring af luftkvaliteten, idet afbrændingen producerer røg, som kan bidrage til luftforurening og have negative sundhedseffekter, især for mennesker med respiratoriske tilstande som astma.
-
Risiko for at insekter og små pattedyr vil lide under afbrænding af det døde plantemateriale.
Vi vil derfor forslå, at afbrænding som naturplejemetode tilrettelægges som et 1-årigt forsøg, hvor der udarbejdes en biologisk afrapportering og evaluering efter første afbrænding, så metoden til naturpleje følges tæt.
Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.


Med venlig hilsen
Kirsten Nissen Peder Blom Formand, Ældrerådet Formand, Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg