Københavns Ældreråds budgetønske 2025

Ingen egenbetaling på de midlertidige døgnophold (MTO).

Københavns Ældreråd er imod egenbetaling på de midlertidige døgnophold (MTO). Vi mener, at egenbetalingen sætter svært syge ældre borgere i en urimelig og uholdbar situation, og som øger uligheden i sundhed. Derfor vil vi igen i år foreslå, at der ingen egenbetaling er på de midlertidige døgnophold.

Baggrund og problemstilling

Det er efterhånden en kendt sag at MTO (rehabiliteringspladser) fungerer som medicinske pladser med patienter som er svært syge ældre mennesker. De fleste kommer fra et hospitalsophold, der er mere og mere accelereret med kortere og kortere indlæggelser. Patienterne er multisyge med flere kroniske sygdomme, de får ofte store mængder medicin, og de er meget påvirkede af deres sygdom og indlæggelse. Disse patienter er i stor risiko for at blive genindlagt, og de har brug for pleje og omsorg døgnet rundt. Undersøgelser viser, at hos ¼ af patienterne støder noget til mens de er på MTO, typisk urinsvejsinfektion og/eller lungebetændelse. Selvom patienterne er udskrevet fra hospitalet, har de således stadigt et stort behandlingsbehov. Kommunen har anerkendt dette ved at indføre 72- timers behandlingsansvar fra hospitalet og ved et tæt samarbejde med geriatrisk læge fra hospitalet som går stuegang på MTO og med et tæt samarbejde med akutsygeplejen.
Det er ikke rimeligt at disse patienter skal betale for den kommunale indlæggelse på MTO, for at få behandling for deres sygdomme, fordi MTO fra gammel tid hører under servicelovgivningen, som derfor giver kommunen mulighed for egenbetaling. Strukturreformkommissionen har flere gange fremført at MTO bør høre under sundhedsloven og derfor fritages for egenbetaling.
Da vi i Ældrerådet i 2022 fremførte budgetønsket første gang blev en annullering af egenbetaling af palliative pladser vedtaget. Der blev samtidig udarbejdet et scenarie over annullering af egenbetaling på alle midlertidige pladser for at give samme økonomiske vilkår for alle borgere med behov for et midlertidigt døgnophold. Dette scenarie blev ikke vedtaget.
Da Ældrerådet i 2023 fremførte budgetønsket igen blev det i budget 2024 under SU 15 nævnt, at parterne var enige om at undersøge forskellige mulige modeller for ophør af egenbetalingen på kommunens vurderingspladser. Denne undersøgelse er imidlertid ikke blevet gennemført.
Kommunen vil gerne have så mange som muligt behandles i eget hjem. Men disse patienter er for syge til at være i eget hjem, eller deres hjem er ikke egnet til ophold der, imens de er syge. De kommer derfor på MTO. Den kommunale indlæggelse dér bliver mellemstation fra hospitalet som borgeren ofte ikke ønsker, det kan gøre dem forvirrede og utrygge. At de desuden skal betale for indlæggelsen, skaber en ulighed for den syge patient. Der bør være en lige adgang til sundhedsydelser for borgere i Københavns Kommune.

 

Økonomi

Egenbetalingen for et rehabiliteringsophold er 148 kr. pr. dag. Den gennemsnitlige indlæggelse er 3 uger = 3108 kr. Beløbet på de 148 kr. pr. dag er for mad og vask af linned. Denne ydelse betaler man ikke for på hospitalerne. Ældrerådet har fået oplyst af visitationen, at man der kan opleve at tale med pårørende, som fortæller, at der ikke er råd til denne ekstraudgift, fordi omkostningerne hjemme er de samme, og dermed medfører en dobbeltudgift. Der kan søges om økonomisk hjælp, men det er kun de ressourcestærke der gør det, og dette skaber ulighed.