SOF investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2025

Københavns Ældreråds høringssvar til Socialforvaltningens investerings- og
effektiviseringsforslag til budget 2025
Nr.TitelBemærkning
TV06Afvikling af supplerende ydelser eller sygebehandling (§102 ydelser)I Københavns Ældreråd stiller vi os uforstående overfor, at man som forvaltning allerede på forhånd kan beslutte, at man ikke hjælper borgere efter §102 med supplerende ydelser eller sygebehandling (dvs. borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer) - ydelser eller sygebehandling, som borgerne ikke kan modtage efter anden lovgivning.
Ældrerådet kan derfor ikke støtte forslaget.
Tværgående forslag SUF og SOFBrug af robotter ifm. hjælp til rengøringÆldrerådet kan ikke støtte et sådant forslag, der er en ren spareøvelse, og et yderligere trin i forhold til at erstatte hjemmeplejen med teknologiske løsninger.
Vi mener, at indførelse af robotstøvsugere vil gå ud over ældre borgere, der i forvejen er svækkede.
Mange ældre borgere vil kunne opleve at have svært ved at betjene og vedligeholde, herunder reparere en robotstøvsuger, som i mange tilfælde ikke vil kunne udføre den grundige rengøring, der er brug for i et ældre menneskes hjem.
I Ældrerådet er vi usikre på, hvorvidt forvaltningen påtænker, at borgerne selv skal betale for robotstøvsugeren, reparationer m.v.?
Hvis det er tilfældet, vil det herudover også være en stor ekstraudgift for mange ældre borgere.
Tværgående forslag SUF og SOFIndkøbsordning – skærpet visitation og levering hver 2. ugeI Ældrerådet mener vi, at borgere, der selv kan varetage opgaven med at bestille varer online, skal gøre det. Det er et godt eksempel på at mestre eget liv, og øge selvhjulpenhed.
Men det er ikke alle borgere, der selv kan bestille varer. Hvis man som ældre borger ikke kan og har behov for hjælp, så skal man fortsat have hjælp hver uge. Det er ikke acceptabelt med levering hver 2. uge, og Ældrerådet kan derfor ikke støtte forslaget.
Tværgående forslag SUF og SOFÆndret serviceniveau på praktisk støtteHvis man som borger har behov for hjælp af kommunen til praktiske opgaver som fx rengøring af køkken, gulve, badeværelse og skift af sengetøj, så er det fordi man hverken kan eller magter opgaven selv.
Ændrer man frekvensen fra 2. til 3. uge vil det ikke alene gå ud over almindelig hygiejne, men det har også stor indflydelse på borgernes oplevelse af livskvalitet.
Forslaget vil gøre hverdagen mere besværlig for de borgere, der i forvejen kan mindst, men som endnu ikke er på plejehjem, og visitationskriterierne er allerede stramme i forvejen. For Ældrerådet er der tale om en forringelse i kernevelfærden, som vi ikke kan acceptere, og vi kan derfor ikke støtte forslaget.
Bevillinger der udløber ved udgangen af 2024Generel opmærksomhed i forhold til bevillingsudløbÆldrerådet har en generel opmærksomhed på, at det af hensyn til borgeres oplevelse af tryghed er vigtigt med initiativer, der understøtter mindskelse af f.eks. kriminalitet mv., og at der prioriteres økonomiske midler til de udløb, som er med til at understøtte en tryg og sikker by.