Vedr. høringssvar til Kommuneplan 2024

Københavns Ældreråd takker for den interne høring af 11. april 2024 vedr. udkast til forslag til Kommuneplan 2024.

Vi har inddelt vores høringssvar i dels overordnede bemærkninger til strategien som sådan, dels konkrete bemærkninger og forslag til tilføjelser, som fremgår særskilt af skemaet nedenfor.

Overordnede bemærkninger til udkast til Kommuneplan 2024

Ældrerådet oplever, at Kommuneplan 2024 er en kommuneplan fra et børne- og ungeperspektiv. Den afspejler ikke den store – og stødt voksende – gruppe af ældre borgere. Ved høringen til kommuneplansstrategien fremsatte Ældrerådet ønske om, at der var et selvstændigt afsnit om byens udvikling fra et ældreperspektiv. Da dette ikke er blevet imødekommet ønsker Ældrerådet, at den ældre borgergruppe i langt højere grad medtænkes sammen med de hyppigt opremsede børne-, unge- og studerende målgrupper. Vi savner repræsentationen af alle byens borgere 60+ år, herunder at Kommuneplanens byudvikling tager konkret form efter, at her bor mange ældre københavnere, ligesom byen tager form efter øvrige københavnere. Det understøtter hverken en by for alle eller en by i balance, når så stor en del af byens borgere er tilnærmelsesvis usynlige i både tekst og billeder i kommuneplan 2024.
Ældrerådet ser sig, på den baggrund, nødsaget til at gentage vores bemærkninger helt tilbage fra 2018: Det er vores vurdering, at ældre generelt bør indtænkes i en mere tværgående sammenhæng, da der netop er en række hensyn og forhold som går på tværs af alder fx på bolig-, mobilitets- og tilgængelighedsområdet. På den måde kommer byens udvikling mange grupper af københavnere til gode samtidigt Ligeledes vil et større og integreret fokus på sundhedsfremmende tiltag i alle kommuneplanens udviklingsområder være til gavn for alle byens beboere.
I kommuneplanen nævnes gentagende gang ’familieboliger’. Det er meget svært at gennemskue, hvordan det begreb skal forstås, herunder at begrebet dækker over alle almindelige boliger fra en etværelses til et palæ. Ældrerådet vil gerne opfordre til, at det i højere grad specificeres, så forståelsen højnes og det derved er tydeligt, hvilke borgergrupper, der er i målgruppe til familieboliger.

 

Konkrete bemærkninger til udkast til Kommuneplan 2024

Vedrørende kapitel/side/spalte/linjeÆldrerådets bemærkning/forslag til ændring
’Kommuneplan 2024 sætter retning for udviklingen af København i årene frem til 2036’
Side 9, spalte 2, 3. afsnit
”Nye rammer for bofællesskaber og ønsker til at byens bygherrer arbejder med nye boformer”, herunder seniorbofællesskaber - bør tilføjes.
’Hovedstadsområdet vokser’
Side 16, spalte 2 nederst
”Tal fra Status København 2023 viser at, fra 2023 til 2033 forventes en kraftig stigning på 53 pct. i antallet af borgere over 80 år. Antallet af 65 til 79-årige forventes også at stige, særligt i slutningen af perioden” – bør tilføjes.

’Hovedstadsområdet vokser’

Side 14, spalte 1 nederst

”At København samarbejder med de øvrige kommuner i hovedstadsområdet og Region Hovedstaden om at etablere et samlet net supercykelstier med henblik på at skabe god
fremkommelighed og sikkerhed for cykler over længere
distancer” – bør tilføjes.
NB!
Ældrerådet bakker i den grad op om udviklingsmålene for
forbedring af luftkvaliteten i byen, som en medvirkende faktor til
et øget sundhedsmæssigt fokus.
’Mobilitet’
Side 28, spalte 3
”Vi skal derfor fortsat udbygge cykelinfrastrukturen og
prioritere cyklen som en central og sikker transportform for
børn og ældre” – bør tilføjes
”Mobilitet”
Side 30, spalte 1, nederst
”Mennesker med handicap og ældre mennesker skal have
mulighed for at benytte byen på lige fod med andre” – bør
tilføjes.
’Bilparkering’
Side 36, spalte 1, 2. afsnit
”Parkeringsnormerne for biler er opdelt efter funktion, fx boliger,
erhverv, grundskole, ungdomsboliger, plejehjem, hospitaler
m.m. Parkeringsnormerne
afspejler de forskellige anvendelsers parkeringsbehov og
kommunens ambition om færre biler i byen”. – bør tilføjes.
NB! Ældrerådet vil gerne gøre opmærksom på, at det stigende
antal korttidsparkeringer kan være særdeles hæmmende for
ældre borgere og deres pårørende – særligt ved plejehjem. Der
skal være tilgængelig langtidsparkering, således pårørende kan
besøge, hente og aflevere plejehjemsbeboere på tryg og sikker
vis.
’En by for alle:
Boligredegørelsen’
Side 47, spalte 3
”Hvem bor i de private ungdomsboliger, og hvor mange ekstra
ungdoms-boliger har byen behov for, samt hvorledes er den
eksisterende

”Hvem bor i de private ungdomsboliger, og hvor mange ekstra
ungdoms-boliger har byen behov for, samt hvorledes er den
eksisterende boligmasse egnet til boliger for ældre?”
OBS!
Boligredegørelsen 2023 har ingen analyser om boliger til ældre.
I Boligredegørelsen er der kapitler, tal og prognoser
omhandlende familieboliger, ungdomsboliger og klima.
Boliger til ældre nævnes kun meget kort.
På side 57 er der en forklaring på seniorbofællesskaber,
ældreboliger og tryghedsboliger.
Der er ingen tal eller prognoser.
I afsnittet ’Fremtidige Boligbehov’ skrives der:
’Væksten vil fremover i højere grad end tidligere drives af en
stigning i andelen af 65+ årige.’
I Kommuneplansstrategi 2023’s Hvidbog, fremgår det, at der er
”[e]t ønske om en analyse af behovet for boliger til ældre, samt
en strategi for boliger til ældre i den eksisterende boligmasse
(Ældrerådet), samt et øget fokus på generationsboliger og
seniorbofællesskaber i strategien (Sundheds- og
Omsorgsudvalget, Ældrerådet, Østerbro Lokaludvalg).
Økonomiforvaltningen bemærker: Kommunen vil i løbet af
planperioden i forbindelse med den årlige Boligredegørelse
udarbejde en analyse af boligbehovet for ældre. Afhængigt at
disse resultater, kan analysen omsættes til en strategi.

 

Forslaget om øget fokus på generationsboliger og
seniorbofællesskaber er i overensstemmelse med hensigten i
forslag til Kommuneplanstrategi 2023 og indarbejdes.
Anledning til ændringer: ja, s. 42, spalte 1: Det kan blandt andet
være boliger, der fremmer fællesskaber på tværs af
generationer og bofællesskaber for seniorer"
På den baggrund var det vores forventning i Ældrerådet, at en
sådan analyse af egnede boliger til ældre i den eksisterende
boligmasse, ville fremgå af kommuneplanen 2024.
Dette er imidlertid ikke tilfældet.
Ældrerådet skal i denne sammenhæng gøre opmærksom på, at
vi den 1. december 2023 sendte et forslag til
Borgerrepræsentationen om, at der igangsættes en analyse af
behovet for boliger til ældre borgere med henblik på
udarbejdelse af en strategi (for boliger til ældre), som tager
udgangspunkt i den eksisterende boligmasse
Vores forslag blev den 6. december 2023 (af
Borgerrepræsentationens sekretariat) videreformidlet til
Økonomiforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,
hvor vores forslag fortsat undergives sagsoplysning jf. § 3, stk. 2,
i Ældrerådets vedtægt.
Vi afventer derfor fortsat en afklaring vedrørende analysen af
boligbehovet for ældre, og det er vores vurdering, at analysen i
høj grad hænger sammen med kommuneplanen.

En by der vokser: Indre
By/Christianshavn’
Side 61, spalte 4
Ældrerådet er meget positive over, at der nævnes et plejehjem
på Christianshavn, hvilket der er et stort behov for. Et alternativ
kunne være et plejehjem på Christiania i forbindelse med
bygning af almene boliger.
’En by for alle: Sundhed skal
være en del af
byudviklingen’
Side 48, spalte 2
I Ældrerådet er vi enige i, at sundhed skal være en del af
byudviklingen, og vi mener også, at sundhed bør fylde meget
mere i kommuneplanen, end tilfældet er. For uden indsatser, der
fremmer fysisk og mental sundhed for byens borgere, er byen
ikke i balance.
Vi mener også, at forebyggelse skal være en naturlig og
væsentlig del af kommuneplanen. Det undrer os, at der ikke er
(mere) opmærksomhed på forebyggelse. For løbende og
generel fokus på forebyggelse er fundamentet for en god
byudvikling for byens borgere (og dermed en by i balance).
Forebyggelse skal ses i et bredere perspektiv, der handler om
sundhed (fysisk og mentalt) og om, hvordan kommunen
generelt indretter byens mange og forskelligartede rum i lyset af
et forebyggelsesperspektiv.
Ældrerådet skal derfor foreslå, at ordet ”forebyggelse” tilføjes
overskriften: ”Sundhed og forebyggelse skal være en del af
byudviklingen”.
Her kan man med fordel bygge videre på Sundheds- og
Omsorgsforvaltningens klyngeanalyse ”Flere sunde leveår for
københavnerne”. Så den viden kommer det tværgående
forvaltningsarbejde med sundheds til gode.
’Grønt og blåt København’
Side 94
Udvalget bakker op om hensigterne om større tilgængelighed til
byens blå områder (forstået som havnen) for byens borgere,
men Rådet undrer sig over, at man ikke forholder sig til de
mange (private) boltværksejer.
’Grønt og blåt København:
Eksisterende grønne
områder og Nye grønne
områder’
Side 94, spalte 1
Ældrerådet er meget positive over, at der nævnes et plejehjem
på Christianshavn, hvilket der er et stort behov for. Et alternativ
kunne være et plejehjem på Christiania i forbindelse med
bygning af almene boliger.
’Kultur og fritid’
Side 96 spalte 1, nederst
”Når man ser på borgernes adgang i København til offentlige
kulturtilbud, idrætsfaciliteter, tilbud til børn, unge og ældre,
faciliteter til foreningslivet…” – bør tilføjes.
’Kultur og fritid’
Side 96
Når det beskrives, hvorledes København har et markant
efterslæb ift. andre kommuner når det kommer til borgernes
adgang til bl.a. idrætsfaciliteter, bør det fremgå, at særligt
adgangen (antallet) af svømmehaller er voldsomt udfordret i
byen.
Rådet opfordrer til, at muligheden for at opvarme svømmehaller
med grøn energi undersøges.
’Kulturarv’
Side 104-106
Ældrerådet har bemærket, at byens historiske kirker ikke nævnes
som en del af byens kulturarv, hvilket vi er uforstående overfor.

 I Ældrerådet håber vi, at vi med vores høringssvar kan være med til at sætte retningen for
udviklingen af vores fælles by, sådan at den store gruppe af københavnere +60 år er langt
mere synlige i den fremadrettede planlægning. Vi vil naturligvis fortsat stå til rådighed for
yderligere drøftelse af vores høringssvar og kommuneplanen generelt.

 

Med venlig hilsen


Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand

Pia Weise Pedersen, Næstformand