Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Center for Rehabilitering og Akutpleje – Vigerslevvej

Høringssvar fra 27. marts 2021.

Uanmeldt ordinært fysisk tilsyn d. 9. marts 2021.

Ældrerådet har noteret sig, at den samlede tilsynsvurdering er Godt og tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er en fin vurdering. Der er dog mangler som centret med fordel kan arbejde videre med.

Centret har afdelingerne for lindring, akut pleje og rehabilitering. Det glæder Ældrerådet, at der er ansat så mange sygeplejersker i centeret, og at der er etableret rotationsordning mellem afdelingerne. Det må give en stor faglig viden til gavn for borgerne. Der er lavet flere positive tiltag for at forbedre dokumentationen, der er dog stadig mangler især omkring dokumentation i aften- og nattevagt. Desuden er det en fejl, at borgerens funktionsevne kun er delvist beskrevet. Det er glædeligt, at borgerens rehabiliteringsforløb er fint dokumenteret. Medarbejderne kommunikerer anerkendende og respektfuldt med borgeren og den personlige pleje er tilfredsstillende.

Borgerne oplever livskvalitet, selvbestemmelse og tryghed, og er generelt tilfredse med kvaliteten af plejen. I dette tilsyn er seks borgere blevet interviewet. I en borgertilfredshedsundersøgelse (BRUS 2020) af Rehabiliteringscenter Vigerslevhus har 29 borgere svaret. BRUS viser, at borgerne kun i nogen grad (3.7) er tilfredse med deres rehabiliteringsophold, og at de kun i nogen grad (3.1) har fået det bedre psykisk. Kun 64 % (ud af 29 borgere) var i løbende dialog med en medarbejder om forløbet, og kun 72% vidste hvem de skulle kontakte, hvis der var spørgsmål til forløbet. Det er også beskrevet i tilsynsrapporten, at flere borgere ikke kendte deres kontaktperson. I BRUS oplevede kun 59% (ud af 26 borgere), at de fik lagt en plan for, hvad de ville have ud af opholdet. Det kan være en medvirkende årsag til, at kun 61 % selvtræner under opholdet. Desuden viser BRUS, at kun 48% af de indlagte borgere talte med en medarbejder om, hvad der skal ske efter rehabiliteringsforløbet. Ud fra ovenstående svar fra BRUS anbefaler Ældrerådet, at Vigerslevhus arbejder videre med brugerinddragelse og kontaktpersonordning, for at flere borgere skal blive tilfredse med deres rehabiliteringsophold.

I Ældrerådet står vi naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget