Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro

Høringssvar fra 22. marts 2021.

Tilsyn den 25. og 26. februar 2021 hos Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro BIN, tilsynet er anmeldt en dag før. Ældrerådet har fået ovennævnte tilsynsrapport til høring og har følgende kommentarer:

Ældrerådet har noteret sig, at den samlede tilsynsvurdering er: Mindre tilfredsstillende, men finder det positivt, at tilsynet tilkendegiver, at borgerne generelt oplever livskvalitet, generel selvbestemmelse og finder tryghed i hjælpen. Tilsynet bemærker, at der er sket udskiftning i ledelsen, hvorfor det vanskeligt kan afgøres om der kvalitetsmæssigt er arbejdet med anbefalinger fra det sidste tilsyn. Dog forekommer det, at de identificerede mangler vurderes at være grundlæggende og kræver et målrettet fagligt fokus på samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, herunder at ledelsens fokusområder langt tydeligere kommunikeres til medarbejderne og også sammenholdes med disses viden.

Ældrerådet finder det bekymrende, at dokumentation i besøgsplanerne er af mindre tilfredsstillende karakter. Den generelt manglende dokumentation om borgernes visiterede ydelser, ressourcer, funktionsevne og egen inddragelse i plejen udgør en risiko for om borgeren modtager den rette hjemmepleje. Dette bør være et akut fokusområde, som ledelsen øjeblikkeligt må forbedre. Det bemærkes, at ledelsen direkte adspurgt om der arbejdes med risikoområder herunder forebyggelse for UVI og dysfagi henviser til sygeplejerskerne, som er specialiserede på områderne. Ledelsen bør dog også på dette område være bevidst om, at den har det overordnede ansvar.

Flere borgere oplever den manglende kontinuitet som et stort problem. Der ringes ikke, når der sker ændringer i besøgstidspunkter eller medarbejderne, hvilket sker alt for ofte. Ligeledes nævner flere, at det alt for høje tempo og den manglende tid er en stress faktor i hverdagen. Der er afleveret nøgle til hjemmeplejen, men ofte glemmes denne, så borgerne selv må åbne døren. Især om aftenen er dette en årsag til utryghed. Det er meget trist, at det af tilsynet fremgår, at enkelte borgere bliver lagt meget tidligt i seng og tilkendegiver, at de simpelthen ikke kan sove så længe og at det er hårdt at ligge så længe i sengen. En anden fortæller, at morgenmaden serveres meget sent og en time efter kommer frokosten.

Det er ikke udtryk for en værdig hjemmepleje. Helt overordnet giver tilsynet udtryk for, at der kan arbejdes meget med værdighed, inddragelse og forståelse for borgernes livshistorie, dog er det positivt, at medarbejderne har en respektfuld omgangstone over for borgerne.

Tilsynet er kommet med en række anbefalinger for at opnå en bedre systematik og en højere kvalitet i hjemmeplejen. Ældrerådet afventer den næste rapport og vil følge forbedringsforløbet nøje.

 

Venlig Hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Lone Skov Al Awssi, Omsorgsudvalget