Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Amager

Høringssvar fra 8. april 2021.

Anmeldt ordinært virtuelt tilsyn d. 18.-19. marts 2021.

Tilsynet er vurderet som Godt og tilfredsstillende, hvilket Ældrerådet finder er en fin vurdering.

Det bemærkes, at der er mange forhold der vurderes som særdeles tilfredsstillende, herunder den sundhedsfaglige dokumentation og dokumentation i forhold til medicinhåndtering.

Interviewet af medarbejderne viser desuden, at de har en høj faglighed i forhold til kvaliteten af sygeplejen og kommunikationen med borgerne. Der er fundet en fejl, hvor det ikke er tydeligt, om sygeplejersken har fulgt op på hjemmeplejens observationer. Ældrerådet finder, at det er vigtigt med et godt samarbejde mellem hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, således at sygeplejersker får de relevante observationer fra hjemmeplejen og handler på disse observationer.

Tilsynet interviewer 12 borgere. En borger oplever utryghed og manglende kontinuitet og selvbestemmelse. Sygeplejerskerne kommer ikke altid som aftalt, er stressede og ved ikke altid hvad de skal. Borgeren kommer selv med et forslag til et af problemerne, nemlig at indsatserne kan skrives ned, så borgeren kan vise det til den vikar som kommer i hjemmet.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget