Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Bispebjerg og Nørrebro

Høringssvar fra 18. marts 2021.

Anmeldt virtuelt ordinært tilsyn 2020 (udført d. 26. – 27. februar 2021?).

Ældrerådet har noteret sig, at den samlede tilsynsvurdering er Mindre tilfredsstillende (Kategori 3), hvilket betyder, at der findes forhold med risiko for borgerens helbred og autonomi. Det er især indenfor kvalitetsarbejde og dokumentation, hvor der er forhold, der er mindre tilfredsstillende.

I den sundhedsfaglige dokumentation er der mangler i at ajourføre borgerens helbredstilstand og helbredsoplysninger. Det drejer sig f.eks. om beskrivelser af borgerens tryksår, borgerens vægttab eller manglende sammenhæng mellem medicinsk behandling og sygeplejeydelser. Der er mangler i beskrivelsen af medicinadministration herunder støtte til borgeren. Desuden mangler også dokumentation på flere af sygeplejerskens observationer og ydelser. Dokumentation er en vigtig del af sygeplejerskens arbejde. Det har stor betydning for patientsikkerhed, den faglige kvalitet og kontinuitet i plejen. Ældrerådet er derfor enige med tilsynet i, at den manglende dokumentation i hjemmesygeplejen i BIN er mindre tilfredsstillende.

Undersøgelser tyder på, at der er væsentlig sammenhæng mellem nødvendig tid til at dokumentere og mængden af mangelfuld dokumentation, fejl og utilsigtede hændelser. Desuden har kendskab til dokumentationsmetoden (FS3) betydning. Ældrerådet anbefaler derfor at ledelsen har fokus på disse forhold for at få en bedre dokumentation.

Borgeren oplever respekt og er trygge ved den hjælp de får. Der er en enkelt borger der er visiteret til psykisk støtte, men den oplever borgeren ikke at få, især fordi sygeplejersken doserer medicin samtidig. Dette vurderer tilsynet som mindre tilfredsstillende, hvilket ældrerådet er enige i.

I rådet står vi naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Medlem af Ældrerådet